دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۸۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از این پژوهش، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۳-۹۴» است.این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه اصلی از جهت اعتبار و پایایی از پنج فرضیه فرعی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۷۳ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (۱۷۳=N) در سال ۹۴-۹۳ هستند. گروه نمونه (۱۲۰=n) با استفاده ازروش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از دو پرسشنامه استاندارد استفاده می شود که شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (۹۰ سوال) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (۱۶۰ سوال) می باشد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (۹۵%) اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شد. برای آزمون فرضیه پژوهش در آمار توصیفی، جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در آمار استنباطی، رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان می­دهد که درمیان پنج مولفه­ی هوش هیجانی، چهار مولفه­ی همدلی، انعطاف پذیری، حل مساله و روابط بین فردی رابطه معنی داری با سازگاری اجتماعی دارند و تنها مولفه­ی حل مساله با سازگاری اجتماعی دارای رابطه معنی دارنمی باشد. بنابراین  فرضیه صفر در این پژوهش رد وفرضیه تحقیق تایید می شود و در نتیجه از لحاظ آماری رابطه معنی­داری بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان وجود دارد.

۱-۱-مقدمه

هوش هیجانی یکی از  انواع هوش است.این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن واستفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خو ی ووضع روانی و کنترل تکانش هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص ایجاد انگیزه وامید می کند.مهارت اجتماعی یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق وهدایت آنان است (جلالی، ۲۰۰۸). بار-آن[۱] ( ۲۰۰۰ و۱۹۹۷) هوش هیجانی را این گونه تعریف کرده است : مجموعه ای از توانایی ها و کفایت ها و مهارت های غیر شناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشار محیطی تحت تاثیر قرار میدهد (دهشیری، ۱۳۸۸:  ۱۱۶).نه تحصيلات، نه تجربه، نه معلومات و نه هوش، هيچ يك نمي تواند تعيين كند كه چرا يك نفر موفق  مي شود و يك نفر ديگر موفق نمي شود. چيز ديگري وجود دارد كه ظاهراً جامعه براي آن هيچ توضيحي ندارد. ما نمونه هاي اين موضوع را هر روز در محيط كار، خانه، مدرسه و در محله خود مي بينيم. ما مردم باهوش و تحصيلكرده ای را مي بينيم كه موفق نيستند، در حاليكه عده كمي بدون مهارتها يا خصوصيات بارز بسيار موفق هستند. ما از خودمان مي پرسيم چرا ؟ پاسخ اين سئوال تقريباً هميشه به مفهومي به نام هوش هيجاني بر مي گردد. با اينكه شناسايي و اندازه گيري هوش هيجاني از هوش شناختي يا تجربه فرد بسيار دشوارتر است، و نيز نمي توان آن را در سابقه كاري قيد كرد، اما نمي توان قدرت آن را انكار كرد. مدت هاست كه هوش هيجاني يك راز نيست. مدت هاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند ( برادبري[۲]،  ۱۳۸۴: ۹۲-۸۹).

۱-۱- بیان مساله

امروزه هوش هیجانی دیگر مفهومی جدید وناآشنا به حساب نمی آید .مدتی است که حتی مردم عادی هم از آن صحبت می کنند .اما به دلایلی هنوز نتوانسته اند آن را به خدمت بگیرند و از آن بهره مند شوند. به عقیده ی پاتریک لینچونی[۳] این شکاف موجود میان اطلاع و آشنایی مردم با این  مفهوم به دو دلیل است. اول آنکه مردم هنوز آن را به درستی درک نکرده اند و اغلب آن را با جذبه ی اجتماعی و خون گرم بودن اشتباه می گیرند دوم آنکه هوش هیجانی را به مثابه چیزی که بتوان آن را پرورش داد و بهبود وارتقا داد نمی­نگرند.با ظهور عصر اطلاعات وارتقای ارزشمندی ارتباطات انسانی وهمچنین ظهور موقعیت های استراتژیک سازمانی نظریه هوش هیجانی رشد چشم گیری یافته واز مباحث پرطرفدار روانشناختی شده است.هوش هیجانی، اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها وخصوصیات فردی را در برگرفته و به طور معمول به آن دسته مهارت های درون فردی وبین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین چون هوشبهر است. احساسات و هیجان های خود ودیگران، تمییز قائل شدن میان هیجان ها و استفاده از اطلاعات هیجانی به صورت سالم در حل مسئله ونظم دهی رفتار،همگی تعابیری از هوش هیجانی هستند.دانیل گلمن[۴] مشهورترین نظریه پرداز در زمینه هوش هیجانی، برای بیان دیدگاه ها ونظریات مختلف از ساده ترین عبارات استفاده می کند.به عنوان مثال در برخی ازنوشته های خود تعریف هوش هیجانی (هوش عاطفی) رابا این جمله از ارسطو آغاز می کند: “عصبانی شدن آسان است- همه می­توانند عصبانی شوند اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، درزمان مناسب، به دلیل مناسب وبه روش مناسب آسان نیست!”.دانیل گلمن معتقد است هوش هیجانی بالا تبیین می کند، که چرا افرادی با ضریب هوشی متوسط موفق­تر از کسانی هستند که نمره های بسیار بالاتری دارند.ضریب هوشی نمی تواند به خوبی از عهده توضیح سرنوشت متفاوت افرادی  برآید که فرصت ها،شرایط تحصیلی وچشم اندازهای مشابهی دارند.وقتی نود وپنج دانشجوی دانشگاه هاروارد[۵] را در دهه ۱۹۴۰ تا سنین میانسالی مورد بررسی قرار دادند چنین دیدند که افرادی که بالاترین نمره های تحصیلی را داشتند از نظر میزان حقوق دریافتی، بهره وری و موفقیت های شغلی، از همدوره های ضعیف تر خود موفق تر نبوده اند. آنان حتی از نظر میزان رضایت از زندگی شخصی،یا رضایت از روابط دوستانه، خانوادگی وعشقی نیز وضعیتی برتر نداشتند (گلمن، ۱۳۸۹: ۶۳). هوش هیجانی به افراد کمک می کند تا در موقعیت های تهدید کننده وخطرناک، واکنش مناسب تری برای نجات خود انجام دهند.همچنین با کمک هوش هیجانی می توان به ریشه های غم وشادی در خود پی برد و آن را مدیریت کرد. حساسیت وهوش هیجانی بالاتر به افراد کمک می کند تا نیازهای دیگران را درک کنند و حداقل با همدلی به آنها کمک کنند و با کنترل بر احساسسات خود، حس مسئولیت پذیری را در خود تقویت کنند.در مجموع هوش هیجانی به خصوص به افراد کمک می کند تا یادگیری بهتری داشته باشند و خوشحال­ تر و سالم تر وموفق تر از دیگران باشند.همچنین متون علم مدیریت براین باور هستند که انسان های با هوشهای هیجانی بالاتر،توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند.یافته های جدید نشان می دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری واحساس وظیفه شناسی بالایی هستند اما فاقد هوش هیجانی واجتماعی هستند در مقایسه با کارکنانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند،عملکرد ضعیف تری دارند. ابعاد گوناگون هوش هیجانی شامل:خود آگاهی،کنترل تکانشگری ،پایداری اشتیاق وانگیزش و همدلی ومهارت اجتماعی می باشد.این ویژگی افرادی است که در زندگی واقعی موفق وکارآمدند (گلمن،۱۳۸۰: ۶۵-۳۵۶).از طرفی سازگاری اجتماعی یک فرایند دو جانبه است.ارتباطی است میان فرد وجامعه.به همین دلیل جریانی پیچیده به شمار می آید که ابعاد وجوانب گوناگونی دارد.کسب مهارتهای اجتماعی وچگونگی برقراری ارتباط سازنده با سایر افراد از جمله این ابعاد هستند.از سازگاری اجتماعی تعاریف زیادی شده است. اسلبی وگورا[۶](۱۹۸۸) سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت های اجتماعی می دانند از نظرآنها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی، به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول باشد. در حالی که اسلا موسکی ودان[۷](۱۹۹۶) سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می دانند که افراد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند،رفتار خود را کنترل کنند وتعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند (خدایاری فرد، ۱۳۸۵: ۳).با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد دو مفهوم هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی به نوعی با یکدیگر مرتبط ودر تعامل هستند.لذا برای بررسی این موضوع که آیا میزان مهارت هوش هیجانی در افراد می تواند موجب افزایش میزان سازگاری اجتماعی در آنان نیزگردد،جامعه جوان ودانشجویی کشور که از نظر میزان تحصیلات همسان می باشند، انتخاب نموده واین جامعه آماری از این لحاظ که این افراد هم جزو قشر تحصیل کرده ودر عین حال فرهیخته ی جامعه هستند وهم از این جنبه که دانشجویان رشته علوم تربیتی بوده وبه طور خاص مستقیما با مباحث روانشناختی وعلوم رفتاری سروکار دارند،برای این پژوهش در اولویت قرار دارند. چراکه دانشجویان این رشته به زودی در عرصه های مختلف اجتماعی به عنوان معلم یا مربی در مجموعه های آموزشی وتربیتی ویا حتی والد در یک خانواده،ایفای نقش خواهند نمود.پس شایسته است که قبل از هر چیز خود را  در ورطه عمل وکاربرد آنچه آموخته اند، مورد ارزیابی قرار داده وخویشتن را برای قبول نقشی موثر در عرصه آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان این مرز وبوم  آماده سازند.با توجه به موارد فوق الذکر سئوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: “آیا بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ رابطه معناداری وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان 

چکیده.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.۳
۱-۱- بیان مسأله.۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق .۶
۱-۳- اهداف تحقیق .۷
۱-۳-۱- اهداف اصلی تحقیق.۷
۱-۳-۲- اهداف فرعی تحقیق.۷
۱-۴- فرضیات تحقیق .۸
۱-۴-۱- فرضیه اصلی .۸
۱-۴-۲- فرضیات فرعی .۸
۱-۵- قلمرو تحقیق .۸
۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.۸
۱-۶-۱- تعاریف نظری.۸
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی.۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه.
۲-۲- تعریف مدیریت.
۲-۳- اهمیت مدیریت.
۲-۴- تاریخچه.
۲-۴-۱- دیدگاه های سنتی (کلاسیک.
۲-۴-۲- مکتب بوروکراتیک (دیوان سالارانه.
۲-۴-۳- اصول اداری (نظریه اصول گرایان.
۲-۵- رویکرد انسانی در مدیریت.
۲-۵-۱- مکتب روابط انسانی.
۲-۶- رویکرد کمی.
۲-۷- نظریه سیستم ها.
۲-۸- نظریه احتمال.
۲-۹- سازمان های یادگیرنده.
۲-۱۰- فراگرد مدیریت.
۲-۱۱- مهارت‌های سه‌گانه مدیریت.
۲-۱۱-۱- مهارت فنی.
۲-۱۱-۲- مهارت انسانی.
۲-۱۱-۳- مهارت ادراکی.
۲-۱۲- مهارت هاي اساسي مديريت.
۲-۱۳- ارزش نسبی مهارت‌ها .
۲-۱۴- معرفی تفکر سیستمی (بر اساس دیدگاه مهارت-محور ریچموند) .
۲-۱۴-۱- مهارت‌های هفت‌گانه در تفکر سیستمی.
۲-۱۴-۲- تعريف موقعيت.
۲-۱۴-۳- ايجاد الگوهاي رفتاري.
۲-۱۵- نگرش سیستمی چیست.
۲-۱۵-۱- حل مسائل سازمان با نگرش سیستمی.
۲-۱۶- نظريه عمومي سيستمها و وحدت علم.
۲-۱۶-۱- نظريه عمومي سيستمها در آموزش: توليد همه کاره هاي علمي.
۲-۱۷- تفکر سيستمي و فوائد آن.
۲-۱۷-۱- تفکر سيستمي در مقايسه با تفکر در عصر ماشين.
۲-۱۷-۲- روش سيستمي به چه کار مي‌آيد.
۲-۱۸- روش سيستمي.
۲-۱۹- مدل­ها و شبيه سازي.
۲-۲۰- محاسن رويکرد سيستمي.
۲-۲۱- انواع سيستم.
۲-۲۲- موانع تفکرسیستمی.
۲-۲۳- تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق .
۲-۲۳-۱- مروري بر مطالعات انجام گرفته در داخل كشور.
۲-۲۳-۲- مروري بر مطالعات انجام گرفته در خارج كشور.
۲-۲۴- جمع بندی و نتیجه گیری کلی از ادبیات و پیشینه پژوهش .
۲-۲۵- مدل مفهومي تحقیق.

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

مقدمه.۵۲
۳-۱- روش پژوهش.۵۲
۳-۲- جامعه آماری .۵۲
۳-۳- حجم نمونه آماري و شيوه نمونه‌گيري .۵۳
۳-۴- روش‌ و ابزارهاي گردآوري داده‌ها.۵۳
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات.۵۴
۳-۶- روايي و پايايي ابزار .۵۵
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها .۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.۶۱
۴-۱- گردآوری داده ها.۶۱
۴-۲- آمار توصیفی.۶۲
۴-۲-۱- سوألات عمومی پرسشنامه.۶۲
۴-۲-۱-۱- فراوانی جنسیت پاسخگویان.۶۲
۴-۲-۱-۲- سن پاسخگویان.۶۳
۴-۳- آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل فرضیه­ها.۶۴
۴-۳-۱- آزمون فرضیه یکم.۶۶
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم .۶۷
۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم .۶۸
۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم.۶۹
۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم .۷۰
۴-۳-۶- آزمون فرضیه اصلی.۷۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه.۷۴
۵-۱-۱- فرضيه اصلی.۷۴
۵-۱-۲- فرضیات فرعی.۷۴
۵-۲- نتايج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق .۷۵
۵-۳- یافته­های حاصل از بررسی فرضیات تحقیق.۷۵
۵-۴- نتایج پژوهش.۷۷
۵-۵- مقایسه نتایج با پیشینه پژوهش.۸۰
۵-۶- محدودیت­های پژوهش .۸۲
۵-۷- پیشنهادات .۸۲
۵-۷-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش .۸۲
۵-۸- موانع و محدوديت­هاي تحقيق.۸۵
۵-۹- موانع و محدودیت­های تحقیق.۸۵
ضمائم.۸۶
منابع فارسی.۹۹
منابع انگلیسی.۱۰۳
چکیده انگلیسی.۱۰۴