دانلود پایان نامه بررسی نقش دورکاری در عملکرد کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۴۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۵| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

اشتغال از راه دور مزایایی برای سازمانها و کا رمندان معرفی می کند . به هر حال در ایران تعداد کمی از سازمانها کار از راه دور را به عنوان شکل خاصی از کار مجازی به اجرا گذاشته اند هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دورکاری در ادارات سطح شهرستان بجنورد در سال ۹۱ می باشد. در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه کلیه ی کارکنان اداراتی که در آنها دورکاری به اجرا درآمده است می باشد . (که شامل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران , منابع طبیعی، صنعت و معدن و اداره دارایی می باشد)، جامعه آماری ۳۱۲ نفر بوده و بر اساس جدول کرجسی- مرگان، حجم نمونه ۱۶۵نفر می باشد.در روش نمونه گيري , افراددورکار شده به علت کم بودن تعداد آنها، به صورت سرشماری انتخاب شده اند ودر مورد افراد غیر دورکار از نمونه قابل دسترسي استفاده شده است. نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيك انجام گرفته است افراد پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شده. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده برای داده های کیفی و کمی به ترتیب فراوانی (درصد) و میانگین (انحراف معیار) گزارش شد. پایایی شاخص های موجود در پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. در ارتباط با جامعه مورد مطالعه یک سوال اصلی وهفت سوال فرعی مطرح شد که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفتند. سوالات پرسشنامه در قالب ۶ حیطه ( منابع انسانی، تناسب شغل با دورکاری، مدیریت، منابع مالی، فرهنگ سازمانی و IT ) طراحی گردیده است و برای محاسبه نمره هر حیطه از میانگین گیری سوالات مرتبط با آن استفاده شد. در این صورت دامنه ممکن برای نمرات هر حیطه ۱تا ۵ بوده است که عدد میانه این دامنه برابر ۳ می باشد. در نتیجه برای حیطه های منابع انسانی، تناسب شغل با دور کاری، مدیریت و مالی تعریف شده موجود در پرسشنامه میانگین به دست آمده به طورمعنی‌داری بزرگتر از ۳ بوده است (P<0.05 در همه موارد) و در دو مورد دیگر یعنی فرهنگ سازمانی و IT میانگین سازه ها با عدد ۳ اختلاف معنی داری نداشت. این میانگین ها، نشان دهنده ی پذیرش سوالات پژوهش مبنی بر تایید استفاده از دورکاری در قالب حیطه ها (منابع انسانی، تناسب شغل، مدیریت، فرهنگ سازمانی، مالی و IT ) می باشد.

۱-۱- مقدمه:
توسعه وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از رایانه، شبکه های ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارها ی ارتباطی و اداری و تخصصی و … موجب تحولات عظیمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شده است . حال که فناوری اطلاعات و سرعت تغییرات آهنگ شتابانی دارد: پس باید برای همگام شدن با شتاب و تغییر , برنامه ریزی کرد. به علت همگرایی پردازش اطلاعات، ارتبازات راه دور و رسانه های جدید، فناوری و برنامه های کاربردی آن، اینک جامعه اطلاعاتی در حال ظهور است .تحولاتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات، در نهادها، سازمانها و موسسات مختلف ایجاد کرده است، مستقیما” بر کارو زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان ومردم (جامعه) تاثیر گذاشته است . یکی از این تاثیرات پیدایش یک الگوی کار مبتنی بررایانه، به نام دورکاری است. دورکار از جمله پیامدهای تحولات و تغییرات عصر اطلاعات بر سازمانها است. این مهم است که زمان آن را رسیده است تا همه خود را آماده برای سازگاری با تغییر و تحولات عصر اطلاعات و از جمله دورکاری که از الگوهای جدید و قابل قبول انجام کار است، نماییم. فلسفه دورکاری این است : ” به جای آوردن کارکنان به محل کار, محل کار را نزد کارکنان ببرید.”
الگوهای سنتی روش کار، محل کار، زمان کار و سازمانها در حال گسست و پوست اندازی است . در یکی دو سال اخیر در سراسر جهان کا ربران اینترنت افزایش خیره کننده ای داشته است. در اواسط دهه آینده به احتمال زیاد این کاربران رشد میلیاردی خواهند نمود.دورکاری یکی از شیوه های انجام کار است که محصول آهنگ شتابان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است .دورکاری روش انجام کار در خارج از محل سازمان , اداره و یا شرکت در همزمان و در هر مکان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هم اکنون بسیاری از شرکت ها و سازمانهای بزرگ دنیا از این رویکرد بهره می گیرند و یافته ها نشان می دهد که چه برای حال حاضر و چه برای آینده، مورد توجه جدی سازمانها قرار گرفته است .دورکاری نوعی شیوه کار است که به فرد شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای اداری سنتی با انعطاف پذیریبیشتری انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات است. دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب می شود که در این طرح یک ارتباط جدید بین کار و کارمند و کارمند با مدیر اجرا می شود. در این طرح کارمند به جای اینکه در اداره حاضر شود و کار را انجام دهد همان کاری که برایش تعریف شده است را در خانه انجام می دهد و مدیر به جای اینکه کارمند را در اداره نظارت کند این کنترل از طریق فرایندهای الکترونیکی از داخل خانه انجام می شود. در دنیای پیشرفته امروزی دورکاری یکی از روشهای مدرن کار کردن است و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیر شدن امکانات بسیاری مثل اینترنت پر سرعت و ارزان، تلفن همراه، تله کنفرانس، رایانه های پر قدرت شخصی و شبکه های بی سیم به سرعت در حال توسعه و گسترش است. دورکاری هر نوع شکلی از به کار گیری فناوریهای اطلاعاتی (مثل ارتباطات راه دور و رایانه) به جای مسافرتهای مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان به جای حرکت کارکنان به سوی کار است.
دورکاری الکترونیکی در واقع نوعی سازمان کاری است که طی آن افراد به شکلی انعطاف پذیر مستقل از زمان و مکان انجام کار در طول شبانه روز به انجام امور محوله می پردازند یعنی در واقع فناوری اطلاعات این اجازه را به افراد می دهد تا قسمتی از فعالیتهایشان را از راه دور با استفاده از شبکه اینترنت انجام دهند.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش دورکاری در عملکرد کارکنان

فصـل اول: کلیات و تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- سوالات تحقیق ۹
۱-۵-۱-سوالات اصلی ۹
۱-۵-۲- سوالات فرعی ۹
۱-۶-متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۷-تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۰
۱-۷-۱- تعاریف نظری متغیرها ۱۰
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲

فصـل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲-تاریخچه دورکاری ۱۵
۱-۲-۲- دورکاری (کار از راه دور) ۱۵
۲-۳- دورکار کیست؟ ۱۷
۲-۴- انواع دورکاری ۱۷
۲-۵- کارمند دورکار ۲۰
۲-۶- ویژگیهای کارمند دورکار ۲۰
۲-۷- دورکاری در ایران ۲۱
۲-۸- آيين” نامه دوركاري” در يك نگاه: ۲۲
۲-۹- نگاهی به وضعیت نظام دورکاری درجهان ۲۵
۲-۱۰- اثرات دوركاري ۲۷
۱-۲-۱۰- اثرات بر توسعه استراتژيك سر مايه انساني ۲۷
۲-۲-۱۰- تاثيرات بر كاركردهاي عملياتي سرمايه انساني ۲۸
۳-۲-۱۰- تاثيرات بر كارايي سازمان ۲۸
۴-۲-۱۰- تاثيرات بر روابط خارجي سازماني ۲۹
۵-۲-۱۰- تاثيرات بر عوامل محيطي ۲۹
۲-۱۱- عوامل موثر در دوركاري ۲۹
۲-۱۲- مزایای دورکاری ۳۱
۱-۲-۱۲- مزایای فردی دورکاری ۳۱
۲-۲-۱۲- مزایای سازمانی دورکاری ۳۱
۲-۱۳- موانع و معایب دورکاری ۳۴
۱-۲-۱۳- موانع و معایب فردی ۳۴
۳-۲-۱۳- موانع اجتماعی ۳۵
۲-۱۴- مشكلات فراروي سازما نهاي ايراني براي دوركاري: ساختاري، رفتاري،محيطي ۳۵
۱-۲-۱۴- مشكلات رفتاري ۳۵
۲-۲-۱۴- مشكلات و موانع ساختاري ۳۶
۳-۲-۱۴- مشكلات و موانع محيطي ۳۶
۲-۱۵- روش هاي مختلف دوركاري ۳۶
۱-۲-۱۵- بر مبناي مكان انجام كار ۳۶
۲-۲-۱۵- بر مبناي ميزان زمان صرف شده در دوركاري ۳۷
۲-۱۶- روش پياده سازي دوركاري ۳۷
۱-۲-۱۶- شناسايي حوزه دوركاري ۳۷
۲-۲-۱۶- تحليل امكان پذيري دوركاري ۳۸
۳-۲-۱۶- طراحي دوركاري، معرفي و ايجاد انگيزه به افراد ۳۸
۴-۲-۱۶- توسعه قابليت هاي دوركاري ۳۹
۵-۲-۱۶- ارزيابي نتايج و برنامه ريزي فعاليتهاي آتي ۳۹
۲-۱۷- ابزارهاي دوركاري ۴۰
۱-۲-۱۷- فناوري هاي پردازش اطلاعات ۴۰
۲-۲-۱۷- فناوري هاي ارتباطي: ۴۱
۳-۲-۱۷- شبكه ۴۱
۴-۲-۱۷- گروه افزارها ۴۱
۵-۲-۱۷- سيستم هاي كنفرانس ۴۱
۲-۱۸- سوابق تحقیق ۴۱

فصـل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ۴۶
۳-۲- جامعه آماری ۴۶
۳-۳- نمونه آماری ۴۶
۳-۴-روش نمونه گیری ۴۶
۳-۵- روش و نوع تحقیق ۴۶
۳-۵-ابزارگردآوری اطلاعات ۴۷
۳-۶-روایی و اعتبار گردآوری اطلاعات ۴۸
۳-۷-روش تحلیل داده ها ۴۹
فصـل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه ۵۱
۴-۲-روش های آماری ۵۲
۴-۳- توصیف داده ها ۵۲

فصـل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-نگاهی اجمالی به سیر تحقیق ۸۵
۵-۲-نتایج براساس فرضیه اصلی تحقیق ۸۵
۵-۲-۲-نتایج براساس سوالات فرعی ۸۶
۵-۲-۲-۱- نتیجه سوال اول ۸۶
۵-۲-۲-۲- نتیجه سوال دوم ۸۷
۵-۲-۲-۳ نتیجه سوال سوم ۸۸
۵-۲-۲- ۴- نتیجه سوال چهارم ۸۸
۵-۲-۲-۴- نتیجه سوال پنجم ۸۹
۵-۲-۲-۵-نتیجه سوال ششم ۸۹
۵-۲-۲-۶-نتیجه سوال هفتم ۹۰
۵-۳-بحث و نتیجه گیری ۹۰
۵-۴- محدودیت ها و مشکلات اجرای پژوهش ۹۲
۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۹۲
۵-۵-۱- پیشنهادات براساس یافته های پژوهش ۹۲
۵-۵-۲- پیشنهادات به سایر پژوهشگران ۹۲
پیوست ۹۵
منابع و ماخذ ۱۵۳
منابع انگلیسی ۱۵۵
چکیده انگلیسی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۴۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۵| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *