دانلود پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۸۰۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۰| قیمت : ۱۲۰۰۰تومان

چکیده:همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۰۰نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق فرمول کوکران۱۹۶نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال ۹۵ درصد اطمینان، زیرساخت‌های سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی‌های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
۱-۱- مقدمه
در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی‌های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش‌های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملاً مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیازهای یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساساً سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی‌تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه‌های سربار می‌شود(علی پور پیجانی، ۱۳۸۹ ه ش،۳۷). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، می‌توان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،۱۹۹۴،۶۹). این ارزیابی به این معنی است که می‌توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.در کشور ما در سال‌های اولیه دهه ۱۳۸۰( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی شد. با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی‌هایی در سازمان‌ها و مخصوصاً در سازمان‌های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه‌ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می‌توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد. در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف می‌پردازد.
۱-۲- عنوان تحقیق
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)
۱-۳- بیان مسأله
در دههٔ اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان (۲۰۰۷) “همسویی استراتژیک سیستم‌های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می‌باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل می‌باشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی‌ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی‌ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائهٔ راه حل‌ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام می‌شود. اغلب سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که مسئله اصلی آن‌ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم‌های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه‌ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم کند ، باوجود اینکه سازمان‌ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده‌اند، به نظر آن‌ها تحت کنترل درآوردن قابلیت‌های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن می‌باشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همهٔ صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر ،۱۹۹۹،۱۳)مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش‌ها و تحقیقات در حوزهٔ فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن مأموریت صرفاً بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزهٔ وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات می‌شود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی‌تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی‌های آن باشد.مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته‌اند. کینگ (۱۹۷۸)، دیوید و السون (۱۹۸۵)، هندرسون و نکاترامن(۱۹۹۲)، ریچ و بنبست (۲۰۰۰) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تأثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده‌اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعهٔ کتابخانه‌ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان ، استراتژی‌های فناوری اطلاعات ، زیر ساختهای سازمان ، و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می‌باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیرهای پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می‌باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲)عنوان تحقیق ۳
۱-۳ ) بیان مسأله ۳
۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۵) اهداف تحقیق ۷
۱-۶) سوالات تحقیق ۸
۱-۷) فرضیه های تحقیق ۸
۱-۸) قلمرو تحقیق ۹
۱-۹) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹
۱-۱۰) ساختار فصل های پروژه۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۵
۲-۲) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها ۱۵
۲ – ۲- ۱ ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ۱۷
۲ – ۲- ۲) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک ۱۸
۲ – ۲- ۳ ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات ۱۹
۲-۲-۳-۱) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک ۱۹
۲-۲-۳-۲) نتایج مدیریتی ۲۱
۲ – ۲- ۴ ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ ۲۶
۲ – ۲- ۵) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ ۲۸
۲-۳) همسویی ۲۹
۲ – ۳- ۱) تعریف همسویی ۲۹
۲ – ۳- ۲) فواید همسویی ۳۰
۲ – ۳- ۳) نظریات مخالف همسویی ۳۳
۲ – ۳- ۴) مشکلات دستیابی به همسویی ۳۴
۲ – ۳- ۵) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟ ۳۵
۲ – ۳- ۶) بعد از دستیابی به همسویی ۳۸
۲-۴) مدل های همسویی ۴۰
۲ – ۴- ۱) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک ۴۱
۲ – ۴- ۲) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات ۴۲
۲ – ۴- ۳) مدل همسوییC4 43
۲ – ۴- ۴) مدل کلارک ۴۵
۲ – ۴- ۵) مدل همسویی بیتام ۴۷
۲-۴-۵-۱) مراحل رفع عدم همسویی ۴۸
۲-۴-۵-۲) روش همسویی بیتام ۴۹
۲ – ۴- ۶) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک ۴۹
۲ – ۴- ۷) مدل همسویی استراتژیک ۵۱
۲-۴-۷-۱) استراتژی کسب و کار ۵۲
۲-۴-۷-۲) ساختار سازمانی ۵۲
۲-۴-۷-۳) استراتژی فناوری اطلاعات ۵۳
۲-۴-۷-۴) زیر ساخت های فناوری اطلاعات ۵۴
۲-۴-۷-۵) ارتباطات ۵۵
۲-۴-۷-۶) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک ۵۵
۲-۴-۷-۶- ۱)دیدگاه اجرای استراتژی ۶۰
۲-۴-۷-۷) مفاهیم مدیریتی ۶۱
۲ – ۴- ۸) مقایسه مدل های همسویی ۶۲
۲-۵) چارچوب نظری تحقیق ۶۴
۲-۶) مروری بر مطالعات گذشته ۶۵
۲ – ۶- ۱) مطالعات داخلی ۶۶
۲ – ۶- ۲) مطالعات خارجی ۶۷
۲-۷) جمع بندی۶۹

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۱
۳-۲) روش انجام تحقیق ۷۱
۳-۳) جامعه آماری ۷۲
۳-۴) نمونه آماری ۷۲
۳ – ۴- ۱) روش نمونه گیری ۷۳
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۴
۳-۶) مقیاس های اندازه گیری ۷۵
۳-۷) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۷۶
۳ – ۷- ۱) پایایی ۷۶
۳ – ۷- ۲) روایی ۷۷
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۳-۹) جمع بندی ۸۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۸۴
۴-۲) آمار توصیفی ۸۵
۴ – ۲- ۱)پست سازمانی پاسخگویان ۸۵
۴ – ۲- ۲)وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۸۶
۴ – ۲- ۳)رشته تحصیلی پاسخگویان ۸۷
۴ – ۲- ۴)وضیعت سابقه کار پاسخگویان ۸۸
۴ – ۲- ۵)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان ۸۹
۴-۳) آمار استنباطی ۸۹
۴ – ۳- ۱) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش ۸۹
۴ – ۳- ۲) آزمون فرضیات ۹۰
۴-۳-۲-۱) همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۹۰
۴-۳-۲-۲) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش ۹۶
۴-۳-۲-۳) معادلات ساختاری ۹۹
۴-۴) جمع بندی ۱۱۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۲۰
۵-۲) یافته های پژوهش ۱۲۰
۵ – ۲- ۱)ویژگی های جمعیت شناختی ۱۲۰
۵ – ۲- ۲) نتایج فرضیات تحقیق ۱۲۱
۵-۳) بحث و نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۴) ارائه پیشنهادات کاربردی ۱۲۹
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۳۲
۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۳
۵-۷) جمع بندی ۱۳۴
منابع
۱ )منابع فارسی ۱۳۶
۲ )منابع لاتین ۱۳۸
پیوست
۱) پرسشنامه تحقیق ۱۴۳
۲)خروجی های رایانه ای تحقیق ۱۴۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۲۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *