دانلود پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۰۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۶| قیمت : ۶۰۰۰ تومان

چكيده:ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۳ شرکت ورشکسته و ۲۸ شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۹ تا ۸۷ می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان ۹۵/۰ مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ” در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد”.
۱-۱-مقدمه :
رشد سریع وفزاینده علوم وتکنولوژی درعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسانها بویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکتها وبنگاههای اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام وحتی چند ملیتی درسراسردنیا گردیده است. این تغییرشکل اقتصاد وتجارت باعث گردیده از یک سو شرکتهای کوچک ازدور رقابت خارج شوند وازسوی دیگرشرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگرشرکتهای هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه شوند. ازطرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود عامل گسترش هرچه بیشترشرکت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گردیده بود فاصله بین تامین کنندگان منابع مالی (سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومدیریت شرکت ازلحاظ کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده است. عوامل مذکورمنجربه نگرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکتها گردید، زیرا درواقع تامین کنندگان منابع مالی:
اولا ً:خود قادربه کنترل ونظارت مستقیم برشرکت نبودند.
ثانیا ً:نمی توانستند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نمایند.
دراین مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان سرمایه آمدند، آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکتها وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکتها درآینده پرداختند. نسبتهای مالی یکی ازابزارهای مهم درپیش بینی توقف فعالیت و بحرانهای مالی شرکتها محسوب می گردند.برهمین اساس محققین مختلف درسالهای گذشته ازجمله بیور ،۱۹۶۶، آلتمن ،۱۹۶۸، اسپرینگیت ،۱۹۷۸، اهلسون ،۱۹۸۰، زیمسکی ،۱۹۸۴، زاوگین ،۱۹۸۵و…، با استفاده ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند. با توجه به افزایش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب درزمینه بررسی وضعیت شرکتها برای سرمایه گذاری درآنها نیازبه استفاده ازالگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نماید احساس می شود. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن سه مدل پیش بینی ورشکستگی (مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون) ومحاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل ازاجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای مورد بررسی دربورس اوراق بهادارتهران مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم وبه بیان اهمیت وضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده و درادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیزاشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق وتعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

۲-۱ بیان مساله
درحال حاضربنگاههای اقتصادی درمحیطی بسیارمتغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیارمتغیر بازار درموقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. مدیریت بنگاه درتمامی جنبه های فعالیت بنگاه مانند تولید کالا، فعالیت های بازاریابی وفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطلاعات درگیراست. برای انجام این مسئولیتها اکثربنگاهها بطورگسترده از اطلاعات وگزارشهای مالی استفاده می کنند. صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاراصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج ازسازمان است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات وحقوق صاحبان سرمایه فراهم کند. این اطلاعات به مدیران،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایراشخاص مربوط درزمینه شناسایی نقاط قوت وضعف مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون وارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می کند.نسبت های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیزابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظورارزیابی وضعیت موجود وهمچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است.نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می رود که با تجزیه وتحلیل وتفسیراین نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی ازموقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی که این اطلاعات را نمی توان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیرتحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای ازنسبت های مالی را می توان به منظورپیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد وبا کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده می پردازند(کدخدایی،۱۳۸۲، ص۲۵)۱٫ مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم ودانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون با استفاده ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای فوق مورد بررسی قرارگرفته است تا به این وسیله میزان اطمینان به نتایج این مدلها دربورس اوراق بهادارتهران مشخص شود و پاسخی به پرسش اصلی تحقیق داده شود که ” آیا مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی واهلسون ازکارائی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخورداراست؟”.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:.. ۱
مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ بیان مساله ۵
۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق ۶
۴-۱ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ۹
۵-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۱-۵-۱ اهداف اصلی: ۱۱
۲-۵-۱ اهداف فرعی (ویژه) : ۱۱
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق ۱۱
۷-۱ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۱۵
۱-۷-۱ الگوی اسپرینگیت: ۱۵
۲-۷-۱ الگوی زیمسکی: ۱۵
۳-۷-۱ الگوی اهلسون: ۱۶
۸-۱ فرضیات تحقیق ۱۶
۹-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق ۱۷
۱۰-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن ۲۲
۱-۱-۲ مقدمه ۲۲
۲-۱-۲ تعریف ورشکستگی ۲۲
۳-۱-۲ ورشکستگی ازنظرقانونی ۲۳
۴-۱-۲ ورشکستگی ازنظرحسابداری ۲۴
۵-۱-۲ ورشکستگی ازنظرحقوقی ۲۵
۶-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی درایران ۲۵
۷-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها ۲۶
۸-۱-۲ ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل ۲۹
۲-۲ گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی ۲۹
۱-۲-۲ دلایل ورشکستگی ۲۹
۱-۱-۲-۲ دلایل برون سازمانی ۳۰
۲-۱-۲-۲ دلایل درون سازمانی ۳۱
۲-۲-۲ ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی ۳۴
۳-۲-۲ انواع شکست ۳۷
۴-۲-۲ مراحل ورشکستگی ۳۷
۵-۲-۲ هزینه های ورشکستگی ۳۹
۶-۲-۲ تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه ۴۰
۷-۲-۲ مالیات وهزینه های ورشکستگی ۴۲
۸-۲-۲ صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته ۴۴
۳-۲ گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها ۴۶
۱-۳-۲ تداوم فعالیت ۴۶
۲-۳-۲ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۴۷
۱-۲-۳-۲ نشانه های مالی: ۴۷
۲-۲-۳-۲ نشانه های عملیاتی: ۴۷
۳-۲-۳-۲ سایر نشانه ها: ۴۷
۳-۳-۲ روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها ۴۸
۱-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: ۴۹
۲-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: ۴۹
۳-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: ۴۹
۴-۳-۲ آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت ۵۰
۴-۲ گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی ۵۰
۱-۴-۲ پیش بینی ۵۰
۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی ۵۱
۱-۲-۴-۲ روشهای کیفی پیش بینی: ۵۱
۲-۲-۴-۲ روشهای کمی پیش بینی : ۵۲
۳-۴-۲ الگو(مدل) ۵۲
۴-۴-۲ روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی ۵۳
۱-۴-۴-۲ الگوهای آماری ۵۳
۲-۴-۴-۲ الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی ۵۶
۳-۴-۴-۲ الگوهای تئوریک ۵۸
۵-۴-۲ ویژگی های یک الگوی خوب ۶۰
۶-۴-۲ معیارهای عملکرد ۶۱
۷-۴-۲ مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع ۶۲
۵-۲ گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی ۶۴
۱-۵-۲ مدل ویلیام بیور ۶۴
۲-۵-۲ مدل آلتمن ۶۵
۳-۵-۲ مدل دی کین(۱۹۷۲) ۶۸
۴-۵-۲ مدل اسپرینگیت ۶۹
۵-۵-۲ مدل اهلسون ۷۰
۶-۵-۲ مدل CA-SCORE 71
۷-۵-۲ مدل گریس ۷۲
۸-۵-۲ مدل یوشیکو شیراتا ۷۳
۹-۵-۲ مدل زیمسکی ۷۴
۱۰-۵-۲ مدل تافلر ۷۵
۱۱-۵-۲ مدل فولمر ۷۶
۱۲-۵-۲ مدل زاوگین ۷۷
۱۳-۵-۲ مدل فیلوسوفو ۷۹
۱۴-۵-۲ مدل شبکه عصبی مصنوعی ۸۰
۶-۲ گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق ۸۱
۱-۶-۲ تاریخچه نسبتهای مالی ۸۱
۲-۶-۲ تعریف و اهداف نسبتهای مالی ۸۲
۳-۶-۲ انواع نسبتهای مالی ۸۲
۴-۶-۲ معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی ۸۲
۵-۶-۲ تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق ۸۳
۶-۶-۲ محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها ۸۵
۷-۲ گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن ۸۵
۱-۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار ۸۶
۲-۷-۲ علل پیدایش بورس اوراق بهادار ۸۶
۳-۷-۲ اصطلاحات کلیدی بورس ۸۸
۱-۳-۷-۲ تعریف شاخص: ۸۸
۲-۳-۷-۲ شاخص های بورس: ۸۸
۴-۷-۲ تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران ۸۹
۱-۴-۷-۲ دوره اول: سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ ۹۰
۲-۴-۷-۲ دوره دوم: سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ ۹۰
۳-۴-۷-۲ دوره سوم: سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ ۹۱
۴-۴-۷-۲ دوره چهارم: سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ ۹۲
۸-۲ گفتارهشتم: پیشینه تحقیق ۹۳
۱-۸-۲ تحقیقات داخلی: ۹۴
۲-۸-۲ تحقیقات خارجی: ۹۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۱۰۲
۲-۳ روش تحقیق ۱۰۲
۳-۳ جامعه و نمونه آماری ۱۰۳
۱-۳-۳ معیار تعیین ورشکستگی: ۱۰۵
۲-۳-۳ معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: ۱۰۵
۳-۳-۳ معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: ۱۰۵
۴-۳ قلمرو تحقیق ۱۰۶
۱-۴-۳ قلمرو موضوعی: ۱۰۶
۲-۴-۳ قلمرو مکانی: ۱۰۶
۳-۴-۳ قلمرو زمانی: ۱۰۶
۵-۳ روش و ابزار گردآوری داده ها ۱۰۶
۶-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۰۷
۷-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۱۱۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۱۱۳
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۱۱۳
۱-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول: ۱۱۸
۲-۳-۴ تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه فرعي دوم: ۱۲۵
۳-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم: ۱۳۲
۴-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: ۱۴۰
۵-۳-۴ تجزيه و تحليل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: ۱۴۶
۱-۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۴۷
۲-۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۴۸
۳-۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۴۹
۴-۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۵۰
۶-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: ۱۵۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۵۴
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۵۴
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۵۶
۴-۵ پيشنهادهایی مبتني بر يافته هاي تحقيق ۱۵۷
۵-۵ پيشنهادهایی جهت تحقيقات آتي ۱۵۸
۶-۵ محدوديت هاي تحقيق ۱۵۹
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۶۱
منابع لاتین: ۱۶۴
چکیده انگلیسی۱۶۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۸۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *