دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۳۰۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۰| قیمت : ۳۰۰۰  تومان

چکیده:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎري آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق ۲ پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین ۱۳۲ نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین ۶ فرضیه مطرح شده، ۴ فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

مقدمه:

کارکنان خط مقدم خون جاری در رگ های تمامی سازمان های خدماتی هستند. خدمات بر خلاف محصولات به طور همزمان تولید و مصرف می شود. همین عامل سبب شده است که کارکنان سازمان های خدماتی نقش حیاتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشند. با وجود این که حجم قابل توجهی از تحقیقات به کیفیت خدمات درک شده از سوی مشتریان اختصاص دارد، در حین ارائه خدمات، توجه بسیار کمی به رفتارهای کارکنان سازمانهای خدماتی شده است. (آیاگی و همکاران، ۲۰۰۸ به نقل از دعائی و همکاران، ۱۳۸۸)مطالعات نشان داده است که وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، به واسطه روان تر ساختن ارتباطات سازمانی، بهبود روش برنامه ریزی سازمانی، ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جو حمایتی در سازمان، به طور مستقیم بر پیامدهای سازمانی مانند کیفیت خدمات، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عملکرد مالی و غیره اثرگذار است. (پادساکف و همکاران، ۲۰۰۶)ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با مفهوم هوش سازمانی یکی از دغدغه های متفکران مدیریت بشمار می رود. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗـﺮن ۲۱ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ۵ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد: ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، حافظه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ . اﻳـﻦ ۵ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.در این پژوهش تلاش خواهد شد که ابعاد مختلف دو مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی تشریح شده و ارتباط آن دو در قالب مدلی مفهومی که برگرفته از مطالعات نظری و تجربی می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۱-بیان مسئله

در محيط رقابتي کسب و کار امروز، عمده نگراني و تکاپوي سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پيشرفت فراگير آنها شکل مي گيرد. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهره گيري بهينه از منابع و سرمايه هايي هستند که تحصيل آنها هزينه ها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايه هاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهره ورترين طُرق ممکن به کار گيرند. عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايه هاست، زيرا نيروي انساني است که با توانايي هاي خود و با برنامه ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است.باتمان و ارگان[۱] (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است (هدسن[۲]، ۲۰۰۶).شهروند خوب سازماني يك تفكر و ايده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع كاركنان نظير، پذيرش و به عهده گرفتن وظايف و مسئوليت هاي اضافي، پيروي از مقررات و رويه هاي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شكيبايي و تحمل نارضايتي و مشكلات در سركار مي‌باشد. بر پايه و اساس تئوري ها و نظريه هاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمان كمك مي كند، به علاوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندي به علت رقابت هاي روز افزون جهاني، اهميت نوآوري ، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگويي به شرايط بيروني پيوسته در حال افزايش است (یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۹).نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كارمنداني كه فراتر از شغل و وظيفه خود عمل كرده و رفتار شهروندي سازماني از خود بروز مي‌دهند به گروه كاري و سازماني تعلق دارند كه هم بهره وري بالايي دارند و هم كاري با كيفيت عالي انجام مي‌دهند تا كارگراني كه از رفتار شهروندي سازماني در سطوح پايين برخوردارند (پودساکوف و مکنزی[۳]، ۱۹۷۷).همان گونه که دردنیاي انسانی و درحیات پرتلاطم بشري، انسان هایی موفق خواهند بودکه داراي هوش سرشاري باشند تا با بهره گیري از آن بتوانند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آیند. قطعاً در دنیاي سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، به خصوص امروزه باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش هاي جدید، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلتر می شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتري خواهد یافت که بپذیریم در سازمان هاي امروزي علاوه بر منبع عظیم و هوشمند انسانی، ماشین آلات هوشمندي نیز در فرایند عملکرد سازمان ها نقش مؤثري ایفا می کنند. یکی از عواملی که در سازمان هاي پیچیده امروزي می تواند دو هوش فعال انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند، هوش سازمانی است (سیادت و همکاران، ۱۳۸۹). امروزه با اطمینان می توان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و آنرا از دیگر سازمانها متمایز سازد. هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد تا با به کارگیري اطلاعات موجود از مزایاي رقابتی بهره برداري کند و امکان درك تقاضاي مشتریان و چگونگی برقراري ارتباط با آنان را میسر میسازد. هم چنین، این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند. از دیگر فواید هوش سازمانی می توان موارد زیر را نام برد: (آلبرخت [۴]، ۲۰۰۳)

  • کمک به مدیران براي ارزشیابی قابلیت هاي کل سیستم سازمانی؛
  • درك الگوهاي وابستگی بین سازمان و محیط بیرونی؛
  • تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمانی و فضایی براي بهبود ارتباطات بین زیرسیستم ها؛

باتوجه به مطالب گفته شده و پژوهش و جستجو این نیاز درسازمان های امروزه ایرانی مشاهده می شودکه بدنبال بهبود هوش سازمانی خود باشند. زیرا هوش سازمانی در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بررسی کنیم رفتار شهروندی سازمانی چه نقشی در بهبود هوش سازمانی دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه: ۳
۱-۱-بیان مسئله. ۴
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۶
۱-۳-فرضیه های پژوهش… ۷
۱-۴-مدل مفهومی پژوهش… ۸
۱-۵-اهداف پژوهش… ۹
۱-۶- روش پژوهش : ۹
۱-۷-جامعه و نمونه آماری.. ۱۰
۱-۸-شیوه گردآوری داده‌ها: ۱۰
۱-۹-ابزار گردآوری داده‌ها ۱۰
۱-۱۰-متغیرهای پژوهش…۱۰

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۳
۲-۱-هوش سازمانی.. ۱۴
۲-۱-۱-تاریخچه. ۱۴
۲-۱-۲-تعریف هوش سازمانی.. ۱۶
۲-۱-۳-اهمیت هوش سازمانی.. ۱۹
۲-۱-۴-ابعاد هوش سازمانی.. ۲۰
۲-۱-۵-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف… ۲۴
۲-۲-رفتار شهروندي سازمانی.. ۲۷
۲-۲-۱-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. ۲۸
۲-۲-۲-ابعاد رفتار شهروندی.. ۲۹
۲-۲-۳-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۳۵
۲-۲-۴-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی.. ۳۶
۲-۲-۵-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۹
۲-۲-۶-انواع رفتار شهروندي در سازمان. ۴۰
۲-۳-پیشینه پژوهش… ۴۲
۲-۳-۱-مروری بر شرکت ملی نفت ایران. ۴۲
۲-۳-۱-۱-صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در يك نگاه ۴۲
۲-۳-۱-۲-نفت در مسير توسعه. ۴۴
۲-۳-۱-۳-اهداف كلان صنعت نفت و گاز ايران در برنامه پنجم توسعه. ۴۴
۲-۳-۱-۴-چشم انداز و ماموريت شركت ملي نفت… ۴۵
۲-۳-۱-۵-خط ‌مشي‌هاي اساسـي در مديريت منابع انساني.. ۴۶
۲-۳-۱-۶-خط‌ مشي‌هاي اساسـي در ساختار سازماني.. ۴۶
۲-۳-۲- پژوهشهای خارجی.. ۴۷
۲-۳-۳- پژوهشهای داخلی.. ۵۰
۲-۴-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش…۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۶۱
۳-۱-روش تحقيق.. ۶۱
۳-۲-مدل اجرایی تحقیق.. ۶۲
۳-۳-جامعه آماری.. ۶۳
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۶۴
۳-۵-ابزار گرد آوري اطلاعات… ۶۵
۳-۶-روایی و پایایی.. ۶۸
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱-مقدمه: ۷۱
۴-۲-مشخصات کلی پاسخگویان. ۷۲
۴-۳-تحلیل روایی سازه ۷۶
۴-۴-بررسی پایایی پرسشنامه. ۹۰
۴-۵- توصیف شاخص های اصلی پژوهش… ۹۱
۴-۶-بررسی فرضیه های پژوهش… ۹۷

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش… ۱۰۴
یافته های پژوهش و نتیجه گیری.. ۱۰۵
پیشنهادات… ۱۰۹
پیشنهادات حاصل پژوهش… ۱۰۹
پیشنهادات برای محققین بعدی.. ۱۱۰
محدودیتهای پژوهش… ۱۱۱
ضمایم. ۱۱۲
پرسشنامه. ۱۱۳
خروجی های SPSS. 117
منابع و مآخذ: ۱۳۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :  ۳۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *