دانلود پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۷,۹۸۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۲| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چکیده:در این تحقیق رابطه بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را از طریق واکنش بازار به تغییرات وجه نقد اندازه گیری می‌نماید. مطالعه حاضر برای دوره ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۶۴ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش اماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد. درواقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می‌نمایند. از نتایج دیگر این تحقیق بیان می‌کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری است.

۱-۱ مقدمه
در این فصل پس از بیان مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم همچنین اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم و سپس به چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق اشاره می‌کنیم در ادامه به ارائه فرضیات تحقیق و تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق می‌پردازیم.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
روکا و همکاران: درتحقیقی به بررسی مشکلات منتج به سرمایه‌گذاری کمتر از حد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد پرداختند آنها نشان دادند تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت وام و وام دهندگان به ساختار سرمایه حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه‌گذاری شرکت اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه‌گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر ازحد می‌باشند. می‌گردد، همچنین تصمیم‌گیری اشتباه مدیران در انتخاب پروژه‌های زیان ده و یا دارای ریسک بالا منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد یا بیشتر شده و منافع مالکان و وام دهندگان را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
وردی:وی در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در نمونه‌ای متشکل از ۳۸،۰۶۲ شاهد (شرکت- سال) در طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ پرداخت وی کیفیت گزارشگری مالی را با استفاده از مدل جونز و از طریق نمودار کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخص‌های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه‌گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه‌گذاری بیش از حد رابطه‌ای منفی دارد گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری بیش از حد برای شرکت‌هایی که دارای مانده وجه نقدی بیشتری هستند و سرمایه‌گذاران پراکنده‌ای دارند بسیار قوی می‌باشد که این امر خود اشاره دارد به اینکه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی و در نتیجه هزینه‌های سهامداران برای نظارت بر مدیریت را کاهش داده و منجر به گزینش صحیح پروژه‌های می‌گردد وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری کمتر از حد برای شرکتهایی که با محدودیت دارای تأمین مالی مواجه بوده قوی‌تر می‌باشد در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می‌کند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های دارایی محیط اطلاعاتی با کیفیت پایین، قوی‌تر است.
بیدل و هیلاری:آن‌ها در تحقیق دیگر خود با عنوان چگونه کیفیت حسابداری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد را به بررسی رابطه این دو متغیر پرداخته ونشان دادند که کیفیت بالاتر حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع و آگاه وافراد ناآگاه را کاهش داده و موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری در اقلام سرمایه‌ای در اثر رفع عیوب ممکن در آن که ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی می‌باشد می‌گردد آنها به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای دارای کیفیت بالای حسابداری دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه‌گذاریهای خود بوده و این امر (کیفیت بالاتر حسابداری) همچنین بهره‌وری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای را نیز به صورت میانگین افزایش می‌دهد با تلفیق این یافته با تحقیق قبلی آنها که مؤید کاهش حساسیت در برابر جریانات نقدی در زمان افزایش کیفیت حسابداری بود می‌توان دریافت که کیفیت بالاتر حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد را بیشتر از سرمایه کمتر از حد کاهش می‌دهد آنها همچنین نشان دادند که حساسیت جریان نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری در برابر تغییرات کیفیت حسابداری در شرکتهای دارای مشکلات تأمین مالی بیشتر بوده و این حساسیت در شرکتهایی که جریانات نقدی تولید شده در فرآیندهای داخلی آنها کمتر از شرکتهایی باشد که دارای حجم زیادی از چنین جریانات نقدی هستند بسیار قوی‌تر است یافته‌های آنها مؤید این مطلب بود که شرکتهای دارای کیفیت حسابداری بالاتر امکان به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اقلام سرمایه‌ای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایه‌گذاری دراقلام سرمایه‌ای را ارائه می‌دهند که علی‌رغم پایداری بیشتر بسیار ناهمگن و متفاوت با سایر شرکتها می‌باشد.
بیدل و هیلاری و وردی:این گروه در تحقیقی با عنوان چگونه کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری مرتبط است؟ به تبیین این موضوع پرداخته که کیفیت بالاتر گزارشگر مالی کارایی سرمایه‌گذاری در اقلام سرمایه‌ای را در اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد می‌گردد یافته‌های آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه‌گذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایه‌گذاری کمتر از حد یا سرمایه‌گذاری بیشتر از حد می‌باشد بیشتر است همچنین شرکتهایی دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا انحراف کمتری از سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده و بودجه بندی سرمایه‌ای خود داشته و حساسیت کمتری در مقابل شرایط اقتصادی (در سطح شرکت، و نه سطح کلان اقتصادی) در این رابطه از خود نشان می‌دهند. این نتایج بیانگر آن است که وجود پیش‌بینی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌تواند اصطکاک میان این دو موضوع که عمدتاً نشأت گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده و کارایی سرمایه‌گذاری را مختل می‌نماید کاهش دهد. آن‌ها همچنین به این نتیجه دست یافتند که کیفیت بالای گزارشگری مالی در شرکتهایی که از نقدینگی مناسبی بهره‌مند بوده و اهرم پایینی دارند (بدهی‌ها اندکی دارند) با کاهش سرمایه‌گذاری و در شرکتهایی که دارای محدودیت در نقدینگی بوده و اهرم بالایی دارند (بدهی‌های بالایی دارند) با افزایش سرمایه‌گذاری در ارتباط است. به علاوه شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری بالا در زمانی که مجموع سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها انبوه باشد کمتر و زمانی که مجموعه سرمایه‌گذاری‌های آنها اندک باشد سرمایه‌گذاری بیشتر می‌نماید تحقیق فوق نشان داد کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه‌گذاری را برای شرکتهایی که دارای مشکلاتی در این زمینه می‌باشند تسهیل و برای شرکهای دارای سرمایه‌گذاری بیشتر از حد محدود می‌سازد، در نتیجه شرکتهای دارای نسبت بالای گزارشگری کمتر محتمل است که از سطوح سرمایه‌گذاری پیش بینی شده برای خود انحراف یابد. در نتیجه یافته آنها موید این مطلب بود که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد در ارتباط است رابطه علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه معناداری برقرار است.
هیلاری گیلس و وردی رودریگو :ایشان در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیقات قبلی نشان داده بودند که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالاتری هستند دارای حساسیت کمتری نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی بوده و کمتر واکنش نشان می‌دهند. همچنین نتایج این تحقیق رابطه مثبتی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیش از اندازه و رابطه منفی و معکوس بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از واقع گزارش نمود.
لینگ، جن :تحقیق به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر ارزش نهایی وجه نقد پرداختند. این تحقیق فرض می‌کنند که وجه نقد برای سهامداران در شرکتهایی که بیش سرمایه گذاری دارند دارند کمتر از واقع ارزشیابی می‌شود و ارزش نهایی وجه نقد با افزایش سطوح بیش سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وجوه نقد برای سهامداران در شرکتهایی که بیش سرمایه گذاری دارند دارند با تخفیف ارزشیابی می شودو از طرفی نتایج تحقیق فرضیه دوم را نیز تائید می‌نماید و بیان می‌کند که بین اندازه بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه منفی وجود دارد.
سولان و تروال :ایشان در تحقیق خود با نام تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نگهداری وجه نقد برای دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ نشان دادند که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزینش معکوس می‌شود و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش نگهداری وجه نقد در شرکت شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش میزان بدهی بانکی است و همچین شرکت‌های بزرگتر وجه نقد بیشتری را نگهداری می‌نمایند.
کوین :ایشان در این تحقیق به بررسی رابطه بین نگهداری وجه نقد مورد انتظار و عملکرد آتی شرکت و بازدهی سهام بررسی کردند. مطالعه فوق در بورس اوراق بهادار آمریکا طی سالهای ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۸ صورت گرفته است. ایشان در این تحقیق میزان انحراف از وجوه نقد مورد انتظار را اندازه گیری نمودند و بزرگی این انحراف را با بزرگی تغییرات در عملکرد آتی و بازدهی سهام بررسی کردند و نتایج نشان می‌دهد که بزرگی انحراف با بزرگی تغییرات عملکرد دارای رابطه مثبت و معنادار آماری است. همچنین ایشان جهت این انحرافات را نیز مورد مطالعه قرار دادند که نتایج نشان داد که با انحرافات مثبت عملکرد بهبود می‌یابد و با انحرافات منفی عملکرد آتی شرکت ضعیف‌تر می‌شود.

۳-۱ بیان مسئله
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه‌های مردم وهدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و ازسوی دیگر، باتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شدکه از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امردرنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باتوجه به تحولاتی که درجهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهترازامکانات وثروتهای دردسترس خودهستند. دراین راستا یکی ازراه کارهای مهم بسط وتوسعه سرمایه گذاری است. هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار است. برای رسیدن به این هدف، باید تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ شودوجه نقد ازاین حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجوکند که ارزش سهام را افزایش می‌دهد. بدون دراختیارداشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام قبضه‌های مالکیتی، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران وکاهش بدهی هاامکان پذیرنمی باشد. ازطرف دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد وهزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرارشود.نقدینگی توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت نشان می‌دهد به عبارت دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجه نقدی است که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی که شرکت به آن نیاز خواهد داشت نمود اصلی میزان نقدینگی شرکت دارایی‌های جاری است. نیروهایی برای کاهش نقدینگی (میزان بدهی‌های جاری) وجود داردکه در محاسبه میزان نقدینگی اهمیت دارد.شرکت‌ها برای مصارف خود نیازمند وجه نقد می‌باشند که میزان وجوه نقد نیز بستگی به سطح نیازمندی‌های شرکت دارد تحت چنین شرایط شرکتها نیازمند نگهداری سطوح قابل قبول وجه نقد می‌باشند. در صورتی که این سطح نگهداری کمتر از میزان مورد انتظار و ضروری برای شرکت باشد، مدیریت برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود مجبور به تأمین مالی خواهند شد که هزینه‌هایی از جمله هزینه‌های بهره را به شرکت تحمیل خواهد نمود و پیامد افزایش هزینه‌های بهره کاهش سود آوری شرکت‌ها و کاهش بازده شرکت خواهد بود که می تواد منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه نیز بشود. از طرفی نگهداری سطوح مازاد بر نیازهای شرکت منجر خواهد شد تا شرکت متحمل هزینه فرصت از دست رفته بشود یعنی در صورت عدم استفاده از وجوه نقد برای سرمایه گذاری‌های جدید شرکت فرصتهای سود آور را از دست خواهد داد و این نیز می‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت شود که این بار از طریق از دست دادن فرصتهای جدید خواهد بود. لذا نگهداری سطح قابل قبول و اقتصادی وجه نقد در شرکت و مدیریت نقدینگی شرکت یکی از عوامل تأثیر گذار بر سود اوری شرکت‌ها و می‌تواند ثروت سهامداران را به حداکثر برساند و در غیر این صورت می‌تواند باعث سوء مدیریت در شرکت شود و در نهایت سهامداران شرکت دچار زیان شوند.مدیران با سرمایه گذاری در طرحهای و پروژه‌های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه گذاری‌های بیش از اندازه در شرکت می‌نمایند که باعث بروز مسائلی از جمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی نیز بشود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱بيان مسئله ۱۰
۴-۱چارچوب نظری تحقیق ۱۱
۵-۱سؤالات تحقيق ۱۲
۶-۱ فرضيه هاي تحقيق ۱۳
۷-۱اهداف تحقيق ۱۳
۸-۱ ضرورت تحقیق ۱۴
۹-۱حدود مطالعاتی ۱۴
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۵
۲-۹-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۵
۳-۹-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۵
۱۰-۱ تعریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات۱۵

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه۱۸
۲-۲سرمایهگذاری ۱۹
۱-۲-۲مراحل اجرای بودجهبندی سرمایهای: ۲۰
۲-۲-۲طبقه بندی طرحهای سرمایهگذاری ۲۱
۳-۲-۲نشانگرهای سرمایه گذاری کارا: ۲۲
۳-۲عدم تقارن اطلاعات: ۲۵
۴-۲سيستم جامع مديريت نقدینگی: ۲۶
۱-۴-۲رابطه سود آوری و نقدینگی: ۲۸
۵-۲مدیریت وجوه نقد ۲۸
۱-۵-۲تعریف و اهمیت موجودی نقد ۲۹
۲-۵-۲انگیزه نگهداری وجه نقد ۳۱
۳-۵-۲انگیزه احتیاطی: ۳۲
۴-۵-۲سطح بهینه و مطلوب وجه نقد ۳۴
۶-۲مدل های جدید صندوق: ۳۶
۷-۲مروری بر تحقیقات پیشین ۳۶
۸-۲جمع بندی ادبیات تحقیق۴۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳طرح مسئله تحقیق ۴۶
۳-۳فرضیه های تحقیق ۴۷
۴-۳مدل تحقیق ۴۷
۵-۳ روش اجراي تحقیق ۵۰
۶-۳ روش شناسی تحقیق ۵۰
۱- ۶-۳ نوع روش تحقيق ۵۰
۲-۶-۳ روش گردآوري اطلاعات و داده ها ۵۰
۳-۶-۳ روش تحليل داده ها: ۵۱
۷-۳ جـامـعه آمـاری ۵۱
۸-۳نحوه جمع آوری اطلاعات ۵۳
۹-۳روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات ۵۳
۱-۹-۳آزمون معنی دار بودن مدل ۵۳
۲-۹-۳آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق ۵۴
۳-۹-۳آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: ۵۴
۴-۹-۳تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها۵۵

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۷
۲-۴آمار توصیفی ۵۷
۳-۴آزمون فرضيات: ۶۲
۴-۴آزمون فرضيه اول: ۶۶
۴-۴-خلاصه فصل۶۸

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۰
۲-۵نتایج تحقیق ۷۱
۱-۲-۵نتايج حاصل از فرضيه اول ۷۱
۲-۲-۵نتايج حاصل از فرضيه دوم : ۷۲
۳-۵پيشنهاد‌هاي تحقيق ۷۳
۴-۵پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي ۷۵
۵-۵ محدوديت‌هاي تحقيق ۷۵
پیوست ها
پیوست الف : نمونه آماري ۷۷
پیوست ب: خروجی نرم افزار ۸۰
پیوست ج:مدل تخمین سرمایه گذاری غیر عادی یا غیر منتظره ۸۲
پیوست د:آزمون اسمیرنوف کلوموگروف برای مدل یک ۸۵
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۸۹
منابع لاتین: ۹۰
چکیده انگلیسی: ۹۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۹۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *