دانلود پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۳۲۴کیلو بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت :۵۰۰۰تومان

هدف تحقيق حاضر، بررسي رويه هاي حسابداري دامپروري پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي شماره ۴۱ و سيستمهاي هزينه يابي گاو و شير در ايران در بخش هاي دولتي و خصوصي مي باشد. نهايتاً ميزان تطابق رويه هاي پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي ۴۱ با سيستمهاي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.به اين ترتيب بخش كتابخانه اي پژوهش حاضر با صلاحديد اساتيد محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبيات حسابداري استخراج گرديد و مبناي طراحي سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقيق قرار گرفت. در بخش ميداني تحقيق، اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري مورد بررسي شامل گاوداري هاي استان تهران بوده است.اين تحقيق شامل پنج فرضيه مي باشد. فرضيه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسي قرار داده و به دو فرضيه فرعي قابل تقسيم است. فرضيه فرعي اول فعال بودن بازار شير استان تهران و فرضيه فرعي دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح مي نمايد. نتايج فرضيه هاي فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معني داري ۰۵/۰ انجام شده و نشان مي دهد كه اين فرضيه مورد پذيرش قرار مي گيرد.فرضيه دوم در ارتباط با اين مسئله مطرح شده است كه اثر تغييرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شير قادر است تغييرات در اين دارايي ها را به نحو مناسب تري نشان دهد. اين فرضيه نيز با روش t-Test در سطح معني داري ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفته و پذيرفته شده است.فرضيه سوم عدم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده شير و فرضيه چهارم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده گاو در استان تهران مطرح مي نمايد. اين فرضيه ها به همان روش و در سطح معني داري ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.فرضيه پنجم در ارتباط با عدم پذيرش تغيير روش هزينه يابي گاو و شير و پيروي از روش پيشنهاد شده در استاندارد ۴۱، توسط دامداري هاي استان تهران مي باشد. اين فرضيه نيز به روش t-Test در سطح معني داري ۰۵/۰ آزمون شده و مورد پذيرش قرار گرفته است.
در پايان نيز نظرات و پيشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدوديت هايي كه حين انجام تحقيق به وجود آمده اند عنوان شده است.
۱-۱ مقدمه
دامداري در ايران داراي سابقه طولاني است كه تا چند دهه قبل صرفاً براي رفع نياز خانوادگي مورد بهره برداري قرار مي گرفت و تنها مازاد نيازهاي شخصي به بازار عرضه مي شد. در آن زمان دامپروري به عنوان يك صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتي هم براي نگهداري حساب و تعيين قيمت تمام شده دام و محصولات دامي و اطلاع از سود و زيان عمليات توليدي ضروري به نظر نمي رسيد. با افزايش جمعيت از يك سو و محدوديت منابع طبيعي لازم براي دامپروري به روش سنتي و پيشرفت تكنولوژي در توليد صنعتي دامپروري از سوي ديگر، سرمايه گذاري بخشهاي دولتي و خصوصي در جهت توسعه بخش دامپروري براي تامين نيازهاي جامعه اجتناب ناپذير شد.با گسترش واحدهاي اقتصادي صاحبان و مديران صنايع دامپروري بر خلاف دامداران سنتي نيازمند اطلاعاتي جهت اداره واحد اقتصادي، قيمت گذاري محصولات، كنترل هزينه ها، تخصيص بهينه منابع و دستيابي به حداكثر بهره وري از سرمايه گذاريهاي انجام شده خود بودند، كه بخش اساسي اين اطلاعات از سيستم هاي حسابداري بدست مي آيد. از سوي ديگر استفاده كنندگان برون سازماني نيز به اطلاعاتي در مورد اين واحدها نياز دارند كه در حال حاضر صورتهاي مالي به عنوان منبع تغذيه اطلاعاتي اين افراد شناخته شده است.دستيابي به اطلاعات قابل اتكا براي استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني مستلزم استقرار سيستم هاي مالي و صنعتي(قيمت تمام شده) بود. از اين رو در چند سال اخير واحدهاي دامپروري هر يك با توجه به نيازها و امكانات خود اقدام به تدوين سيستم هاي حسابداري نمودند، كه براي شروع قدمي بسيار مناسب، ولي كافي نبوده است. تنوع در سيستم هاي بكار گرفته شده به گزارشات حسابرسي متفاوت منجر شده است كه به علت فقدان يك استاندارد مشخص و يك دستور العمل واحد طبيعي به نظر مي رسد. لذا در اين تحقيق بر آن شديم مروري بر اين سيستم داشته باشيم و با شناسايي نحوه محاسبه هاي تمام شده دام و شير در اين سيستم آنها را با استاندارد بين المللي و اصول متداول حسابداري مطابقت دهيم سپس نقاط اشتراك و افتراق آنها را با استاندارد شناسايي نماييم و تا حد امكان درصدد شناسايي موانع براي اجرا و بكارگيري نقطه نظرات ارائه شده در استاندارد بين المللي حسابداري بر آنيم.در واقع در بخش دامپروري يك فاصله اي بين رويه حسابداري و سطح بسيار ضعيف دفتر داري وجود دارد. دليل اين فاصله اين است كه قوانين جاري حسابداري عمومي با موارد خاص كشاورزي و دامداري كاملاً تطبيق نمي كند و اجراي آن بسيار مشكل است، بنابراين به نظر مي رسد كه استاندارد بين المللي شماره ۴۱ بتواند عنصري كليدي براي توسعه استفاده از حسابداري در دامپروري ها باشد.در اين رساله سعي مي شود با بررسي محدوديت هاي بخش دامپروري سهم اصلي ابزارهاي پيشنهادي در استاندارد را در عمل بررسي نمائيم. در واقع سعي در تطبيق استاندارد شماره ۴۱ با سيستم تدوين شده و شناسائي نقاط غير عملي در بكارگيري استاندارد داريم.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱بیان مسئله ۷
۴-۱اهداف تحقیق و ضرورت آن ۷
۵-۱چهار چوب نظری تحقیق ۸
۶-۱فرضيات تحقیق ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۹
۸-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲- رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در سراسر دنيا ۱۴
۱-۲-۲ ايالات متحده آمريكا ۱۴
۱-۱-۲-۲ موارد عدول از GAAP 17
۲-۱-۲-۲ دام هاي مادر توليد مثلي كه در خود واحد پرورش داده شده اند: ۱۸
۳-۱-۲-۲ مالياتهاي معوق ۱۸
۴-۱-۲-۲ حسابداري موجودي بذر و دام ۱۸
۵-۱-۲-۲ اقلام موجودي آماده فروش مجدد: ۱۸
۶-۱-۲-۲ نحوه برخورد با اقلام موجودي (غير از دام توليد مثلي) ۱۹
۷-۱-۲-۲ نحوه برخورد با دام توليد مثلي (داشتي) كه در دامداري يا مزرعه پرورش داده شده باشند: ۲۱
۸-۱-۲-۲ روش هزينه يابي جذبي كامل: ۲۳
۹-۱-۲-۲ نحوه برخورد با موجودي دامهاي توليد مثلي خريداري شده: ۲۴
۱۰-۱-۲-۲ شناسائي درآمدـ فروش موجودي دامهاي توليد مثلي: ۲۵
۱۱-۱-۲-۲ روشهاي ارزشگذاري: ۲۵
۲-۲-۲ اروپا ۲۶
۱-۲-۲-۲ شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها ۲۷
۲-۲-۲-۲ متدولوژي حسابداري FADN: 29
۳-۲-۲ كانادا ۳۳
۴-۲-۲ انگلستان ۳۵
۵-۲-۲ استراليا ۳۵
۶-۲-۲ نيوزلند ۳۶
۷-۲-۲ هنگ كنگ ۳۸
۸-۲-۲ آفريقاي جنوبي۳۸

۳-۲ بخش دوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو وشير طبق استاندارد بين المللي شماره ۴۱ ۴۱
۴-۲ بخش سوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در ايران۴۴

۱-۴-۲ شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي ۴۵
۲-۴-۲ بنياد مستضعفان: ۴۸
۱-۲-۴-۲ نحوه محاسبات قيمت تمام شده توليدات دامداري: ۵۰
۲-۲-۴-۲ بازيافت هزينه خوراك مصرفي از طريق كود توليدي دامداري ۵۶
۳-۴-۲ بهاي تمام شده در گاوداريهاي خصوصي ۵۷
۱-۳-۴-۲ نحوه تفكيك و نگهداري دامها: ۵۸
۲-۳-۴-۲ طبقه بندي دامها در صورتهاي مالي ۶۰
۳-۳-۴-۲ نحوه تخصيص هزينه استهلاك دامهاي شيري ۶۱
۴-۳-۴-۲ نحوه محاسبه بهاي تمام شده جنين ۶۱
۵-۳-۴-۲ نحوه برخورد با گوساله هاي مرده زا (پس از ۵/۶ ماهگي) ۶۱
۶-۳-۴-۲ وجوه افتراق و اشتراك با استاندارد بين المللي شماره۴۱ ۶۴
۵-۲ سوابق تحقیق و سيستمهاي پيشنهادي ۶۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۷۲
۲-۳ روش تحقیق ۷۳
۳-۳ جامعه آماري ۷۳
۴-۳ نمونه آماري ۷۴
۵-۳ آزمون كفايت تعداد پاسخ دهندگان ۷۶
۶-۳ متدولوژي تحقيق: ۷۶
۷-۳ روش آماري ۷۷
۸-۳ روش جمع اواری اطلاعات ۷۸
۹-۳مدل تحلیلی تحقیق ۷۹
۱۰-۳ روایی و پایایی پیاین نامه ۷۹
۱-۱۰-۳ قابليت اعتبار (روائي) ۷۹
۲-۱۰-۳ قابليت اطمينان (پايايي) ۸۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۳
۲-۴ يافته هاي تحقيق كتابخانه اي ۸۳
۳-۴ تجزيه و تحليل نتايج تحقيق ميداني ۸۴
۴-۴ آزمون فرضيات ۸۶
۱-۴-۴ آزمون فرضيه اول: بازار استان تهران يك بازار فعال است. ۸۶
۱-۱-۴-۴ فرضيه فرعي اول: ۸۶
۲-۱-۴-۴ فرضيه فرعي دوم: ۸۷
۲-۴-۴ آزمون فرضيه دوم: ۸۸
۳-۴-۴ آزمون فرضيه سوم: ۸۹
۴-۴-۴ آزمون فرضيه چهارم: ۹۰
۵-۴-۴ آزمون فرضيه پنجم: ۹۱

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۴
۲-۵ نتايج حاصل از تحقیق: ۹۴
۳-۵ پيشنهادات: ۹۶
۴-۵ محدوديتهاي تحقيق: ۹۶
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه ۱۰۰
پیوست ب) جداول و نتایج آماری ۱۰۳
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۱۷
منابع لاتین: ۱۱۸
چکیده لاتین۱۲۰

 

 

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۳۲۴کیلو بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت :۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *