دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۷۵۸مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۴| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:در اين تحقيق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زمانی (۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳) با استفاده از مدلهای رگرسيون لوجستیک تک متغيره بر مبنای دادههای مقطعي به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی ۲ استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.يافته هاي تحقيق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(۸۶- ۸۳ ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی۱۳۸۳ بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است. ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.

۱-۱ مقدمه
در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطلاعات ایفا می کنند. حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود. این مفاهیم را می توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،۱۳۸۴، ص۹۳).حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،۱۳۷۹ ، ص۱۷).یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست. بنابراین آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود(رجبی، ۱۳۸۶ ،ص۵۵ َ).تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و الیکایی ،۱۹۸۸،ص۸۱).

۱-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است(یگانه،۱۳۸۴، ص۹۷). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده است. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،۱۳۸۴،ص۶۱)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

چكيده۱

فصل اول: کلیات تحقیق۲

۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ . اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق ۴
۳ – ۱ اهداف پژوهش ۵
۴-۱٫ فرضيات تحقيق ۵
۵- ۱ روش تحقیق ۵
۶-۱٫ چارچوب نظری تحقیق ۵
۷-۱ متغیرهای پژوهش ۶
۸-۱ .مدل تحلیلی تحقیق ۶
۹-۱٫ قلمرو مکانی تحقیق ۸
۱۰-۱٫ قلمرو زمانی تحقیق ۸
۱۱-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق ۸
۱۲-۱٫ تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصی۸

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق۱۰

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۱۱
۱-۲ مقدمه ۱۱
۲-۲ ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي ۱۲
۱-۲-۲ مجامع شركت سهامي ۱۳
۱-۱-۲-۲ مجمع عمومي عادي ۱۳
۲-۱-۲-۲ مجمع عمومي فوق العاده ۱۴
۲-۲-۲ افزايش سرمايه شركت ها ۱۵
۱-۲-۲-۲ افزايش سرمايه از محل آورده نقدي ۱۵
۲-۲-۲-۲ افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده ۱۵
۳-۲-۲-۲ افزايش سرمايه از محل سود انباشته ۱۵
۴-۲-۲-۲ افزايش سرمايه از محل اندوخته ۱۵
۳-۲-۲ سود سهام شركت ها ۱۶
۱-۳-۲-۲ سود هر سهم ۱۶
۲-۳-۲-۲ تعديل سود هر سهم ۱۶
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی ۱۶
۳-۲ تعریف حسابرس وبازس قانونی ۱۶
۴-۲ وظایف حسابرس وبازرس قانونی ۱۷
۵-۲ وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی ۱۷
۶-۲ ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی ۱۸
۱-۶-۲ ویژگیهای فردی حسابرس ۱۸
۱-۱-۶-۲ استقلال. ۱۸
۱-۱-۱-۶-۲ تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی ۲۰
۲-۱-۶-۲ صلاحیت حرفهای. ۲۴
۳-۱-۶-۲ صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی ۲۴
۲-۶-۲ ویژگیهای ساختاری حسابرس ۲۴
۳-۶-۲ عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس ۲۵
۴-۶-۲ حفاظت از استقلال حسابرس ۲۵
۱-۴-۶-۲ حاکمیت شرکتی: ۲۶
۱-۱-۴-۶-۲ کمیته های حسابرسی ۲۷
۷-۲ نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان ۲۹
۸-۲ عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی ۳۱
۱-۸-۲تضاد منافع ۳۱
۲-۸-۲ پیامدهای اقتصادی با اهمیت ۳۱
۳-۸-۲ پیچیدگی ۳۱
۴-۸-۲ عدم دسترسی مستقیم ۳۲
۹-۲ رابطة نمایندگی ۳۲
۱۰-۲ انتظارات منطقی و عقلایی ۳۳
۱۱- ۲ فرضیة مباشرت (نظارت) ۳۳
۱۲- ۲ فرضیة اطلاعات ۳۴
۱۳- ۲ ارزش اطلاعات ۳۴
۱۴- ۲ بحث کالای عمومی ۳۵
۱۵- ۲ بیمة سیاسی ۳۶
۱۶-۲ فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی ۳۶
۱۷-۲ فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی ۳۷
۱۸-۲ نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی ۳۷
۱۹- ۲ نقش خاص اجتماعی حسابرسی ۳۸
۱-۱۹-۲ نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه ۳۹
۲-۱۹-۲ نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی ۳۹
بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی ۴۰
۲۰- ۲ پدیده تغییر حسابرسان. ۴۰
۲۱- ۲ دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته ۴۲
۱-۲۱- ۲ اظهار نظر حسابرس ۴۲
۲-۲۱- ۲ کیفیت حسابرسی ۴۳
۴-۲۱-۲ کاهش حق الزحمه حسابرسی ۴۴
۳-۲۱- ۲ تغییر مدیریت ۴۴
۵-۲۱-۲ اهرم مالی ۴۵
۶-۲۱-۲پیچیدگی واحد مورد رسیدگی ۴۵
۷-۲۱-۲وضعیت مالی مورد رسیدگی ۴۵
۸-۲۱- ۲ فعالیت تامین مالی ۴۶
۹-۲۱- ۲ ادغام ۴۶
۱۰-۲۱-۲ مشکلات کنترل داخلی ۴۷
۲۲-۲ تغییرات ادواری حسابرس۴۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق۴۹

۱-۳ مقدمه ۵۰
۲-۳ اهداف تحقیق ۵۰
۳-۳ فرضيه هاي تحقیق ۵۰
۴-۳ روش تحقيق ۵۲
۵-۳ جامعه آماري ۵۲
۶-۳ نمونه آماري ۵۲
۷-۳ روش جمعآوري اطلاعات ۵۴
۸-۳ مدل مفهومی تحقيق ۵۸
۹- ۳ روش آزمون فرضيه ها ۵۸
۱-۹-۳ آزمون خی دو ۵۹
۲-۹-۳ آزمون والد ۶۰
۳-۹-۳ ضريب تعيين ۶۱
۴-۹-۳ مدل تحلیلی آماري ۶۱
۱۰-۳ طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق ۶۲
۱-۱۰-۳ متغير مستقل : ۶۲
۲-۱۰-۳ متغير وابسته(AC) 62
۳-۱۰-۳ متغير كنترلی۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق۶۴

۱-۴ مقدمه ۶۵
۲-۴ يافته هاي تحقيق ۶۶
۱-۲-۴ آمارتوصيفي ۶۶
۲-۲-۴ آمار استنباطی ۶۷
۱-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۳ ۶۷
۱-۱-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۶۸
۲-۱-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه ۶۹
۳-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۴ ۷۰
۱-۳-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۷۰
۲-۳-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه ۷۲
۴-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۵ ۷۲
۱-۴-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۷۲
۲-۴-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه ۷۴
۵-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۶ ۷۵
۱-۵-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۷۵
۲-۵-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه۷۷

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها۷۸

۱-۵ مقدمه ۷۹
۲-۵ خلاصه موضوع و روش تحقيق ۸۰
۳-۵ خلاصه يافته هاي تحقيق ۸۱
۱-۳-۵ نتيجه آزمون فرضيات تحقیق ۸۱
۴-۵ بررسي تطبيقي يافتهها ۸۲
۶-۵ محدوديتها ۸۵
۷-۵ پیشنهادها ۸۵
۲-۷-۵ پيشنهادها براي تحقيقات آتي ۸۶
پيوست ها ۸۷
منابع و مآخذ ۹۰
Abstract: 94

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۹۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *