دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۱,۳مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۳| قیمت : ۵۰۰۰تومان[/box]

چکیده:سنجش عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجرای دقیق وبموقع استراتژی ورسیدن به خط مشی دریک سازمان می باشد، سازمان بدون استفاده ازیک سیستم سنجش عملکرد که براساس استراتژی، عملکردکلیه اجزاء سازمان رالحظه به لحظه تحت کنترل ونظارت دارد، نمی تواند استراتژی خودرامحقق سازدودرراستای رسیدن به خط مشی خود حرکت کند.سیستم های سنجش عملکرد منجربه تعیین اهداف، نظارت وارزیابی بازخوردها به منظورکسب اطمینان مدیریت ازمیزان اثربخشی روش های اجرایی به کارگرفته شده درراستای اهداف کلان می شوند. دراین تحقیق سعی برآن است که باشناسایی وارزیابی شاخص های موثر برعملکردسیستم مدیریت پروژه درصنعت پتروشیمی، بامدل انتخابی براساس کارت امتیازی متوازن[۱]، وضعیت جاری سیستم رابانگاهی همه جانبه سنجید وبه دنبال آن نقاط ضعف وقوت آن راشناسایی کردتادرنهایت پیشنهادهایی درجهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد.دراین پژوهش ابتدامروری برمفهوم سیستم مدیریت پروژه، کارت امتیازی متوازن وهمچنین رویکردها ومدل های مختلف ارزیابی عملکردمدیریت پروژه انجام گرفت. سپس باتعیین شاخص های موثردرعملکردسیستم مدیریت پروژه درشرکت مورد مطالعه(پتروشیمی بندر امام) برای اولویت بندی وتعیین وزن شاخص ها بااستفاده ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی(AHP) [۲]ازنتایج پرسشنامه ی اول استفاده شد.ودرنهایت برای ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه ازروش ارزیابی جامع فازی[۳] استفاده شدونتایج کمی حاصل ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی واطلاعات پرسشنامه ی دوم درانجام محاسبات بکارگرفته شد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه:

امروزه مدیریت پروژه[۱] بی اغراق یکی از مهم ترین شاخه های علم بشر محسوب می گردد که طی سالیان اخیر از رشدی چشم گیر برخوردار بوده است. افزایش انتظارات کارفرمایان و مشتریان و پیچیدگی های روزافزون پروژه ها، محدودیت منابع و رقابت در بازارهای جهانی از جمله دلایل رشد مدیریت پروژه بوده است. در همین زمینه محققین دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های حرفه ای مدیریت پروژه، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش بهره وری به تبیین استانداردها و الگوها در این حوزه روی آورده اند که این امر تا کنون توفیقات بسیاری را به دنبال داشته است. همچنین با توسعه استانداردها، الگوها و مدل های مدیریت پروژه، موضوع قابل تأمل دیگری با عنوان ارزیابی مدیریت پروژه ها مطرح گردیده است.اندازه گیری و سنجش در سازمان ها و شرکت ها سابقه ی دیرینه دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که اجیر گرفتن انسان ها توسط انسانی دیگر شروع شد، مقوله سنجش عملکرد پدیدار شد. سنجش عملکرد مهم ترین ابزار تصمیم اجرای دقیق و به موقع استراتژی و خط مشی سازمان می باشد. در دنیای رقابتی امروز، سنجش عملکرد رکن اصلی پیشرفت سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان ها برای تعیین میزان پیشرفت و تحقق اهداف خود، نیازمند اندازه گیری عملکرد هستند. سنجش عملکرد کلیه اجزا و جنبه های سازمان را در بر می گیرد.یکی از چارچوب های موفق در حوزه ی ارزیابی عملکرد، روش ارزیابی یا کارت امتیازی متوازن است که امروزه کاربردی فراتر از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد داشته و به عنوان یک سیتم مدیریت عملکرد جهت تبدیل استراتژی به عمل مورد استفاده قرار گرفته است. روش ارزیابی متوازن امکان شناخت و بررسی جامع، زیر بنایی و دقیق تری از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد یک سیستم را مهیا می سازد و علاوه بر فرایندهای داخلی یک سیستم، نقش و ارتباط دیگر عوامل مؤثر بیرونی و درونی را نمایان تر می کند.

۱-۲- بیان مسأله:

تمایل عمومی سازمانها به استفاده از روش های مدیریت پروژه هر روزه بیشتر و بیشتر می شود و این امر موجب نیاز به تحقیقات در زمینه های مختلف پروسه های مدیریت پروژه شده است. علاوه بر این افزایش برو نسپاری فعالیت ها و تمایل به استفاده از روش های پیمانکاری استفاده از مدیریت پروژه را در سازمان ها تشویق نموده است. برای سازمان های پروژه محور تشخیص تغییرات جاری محیط تجاری و پیشنهاد خدمات به مشتری از مهمترین اصول است. فعالیت های مدیریت پروژه در این گونه سازمان ها اساسا مهمترین فعالیت سازمان بوده و اجرای موفقیت آمیز پروژه در این محیط بسیار متغیر چالش های بسیاری را پیش روی آنها قرار خواهد داد. بنابراین برای افراد درگیر در پروژه ارزیابی نتیجه پروژه یعنی موفقیت یا شکست در پروژه. سیستم های سنجش عملکرد منجر به تعیین اهداف، نظارت و ارزیابی بازخوردها، به منظور کسب اطمینان مدیریت از میزان اثر بخشی روش های اجرایی به کار گرفته شده در راستای اهداف کلان می شوند.

داشتن درک درست از فاکتورهای مؤثر بر نتیجه پروژه بی نهایت مهم است. لذا یکی از دغدغه های اصلی در این نوع سازمان ها، ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت پروژه می باشد. بنابراین می توان با مدل انتخابی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارایه گردد.

بنابراین این تحقیق بر آن است که چگونگی عملکرد و نیز چگونگی اصلاح عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را بوسیله ارزیابی و توسعه معیارهای عملکردی پروسه های اجرایی پروژه ها مورد توجه قرار دهد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق:

تا دهه های گذسته سیستم های ارزیابی بیشتر با تأکید بر رویکردهای مالی صورت می گرفت و از معیارهایی چون نسبت اهرمی، نقدینگی و سودآوری استفاده ی زیادی به عمل می آمد. اما نتایج عملکرد در این سیستمها زمانی بدست می آمد که فرصت ایجاد تغییر و جلوگیری از ضایعات به پایان رسیده بود. در این سیستمها ارتباط بین اهداف سازمانی با آنچه کف کارگاه صورت می گرفت، شفاف نبوده و تنها عملکرد مدیریت های گذسته تحلیل می شد. این گونه سیستمها بیشتر بر جنبه های نظارتی محدود بوده اند و تأکیدی بر چگونگی بهبود نداشتند، زیرا در زمان بدست آمدن نتیجه فرصت ایجاد بهبود از دست رفته بود.  بنابراین با توجه به موارد مورد اشاره، تغییراتی در سیستم های سنجش عملکرد پدید آمد و روش هایی مانند SMART، ENAPS،  BSC مطرح شدند که معایب سیستم های قبل را نداشتند و در جهت بهبود عملکرد نیز راهکارهایی ارایه می کردند.

امروزه با افزایش متقاضیان استفاده از فراورده های پتروشیمی و با توجه به سیاست گسترش محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی توسعه و اجرای پروژه ها در زمینه پتروشیمی رشد چشم گیری داشته است. به طوریکه در حال حاضر تعداد پروژه های فعال شرکت های پروژه محور به چندین هزار رسیده است.

با توجه به گسترش تعداد پروژه ها لزوم استفاده از ابزارها و تکنیک های علمی مدیریت و کنترل پروژه بیش از پیش احساس می شود. به منظور انجام این کارها بر آن شدیم تا با مبنا قرار دادن استاندارد مدیریت پروژه PMBOK وضعیت موجود پروژه های یک شرکت پتروشیمی را بررسی کنیم. به عبارت دیگر با توجه به گستردگی حجم و تعداد پروژه ها در شرکت های پروژه محور و اینکه مدیریت مناسب پروژه های پتروشیمی به عنوان یک معیار در رتبه بندی عملکرد شرکت ها مورد نظر کارشناسان می باشد، بنابراین یکی از ابعاد مهم رقابتی در مقایسه عملکرد شرکت های پروژه محور بررسی وضعیت مدیریت پروژه ها می باشد. لذا به منظور بهبود این معیار شرکت ها می بایست نحوه انجام پروژه های خود را بررسی نموده تا ضمن  شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت بهبود و اصلاح آنها گام بردارند.

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق۵
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- قلمروتحقیق
۱-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۸
۱-۸- محدودیت های تحقیق ۹

۲- ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲- معرفی ۱۱
۲-۲-۱- پروژه۱۱
۲-۲-۲- سازمان های پروژه محور۱۳
۲-۲-۳- مدیریت پروژه ۱۴
۲-۲-۴-ارزیابی عملکرد، ابزارسنجش موفقیت.۲۶
۲-۲-۴-۱- کارت امتیازی متوازن ۳۰
۲-۲-۴-۲- ارزش کسب شده(EV)33
۲-۲-۴-۳- شبکه اروپایی برای مطالعات عملکردپیشرفته(ENAPS)40
۲-۲-۴-۴- SMART 41
۲-۲-۴-۵- چارچوب بنیادمدیریت کیفیت اروپایی(EFQM). 44
۲-۲-۴-۶- مقایسه کارت امتیازی بادیگر روش ها ۴۵
۲-۲-۵- روش ارزیابی جامع فازی۴۸
۲-۲-۶- صنعت پتروشیمی ۴۸
۲-۳- پژوهش های انجام شده دراین باب ۵۰
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی.۵۰
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی.. ۵۱

۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۶
۳-۲- هدف تحقیق ۵۷
۳-۳- روش تحقیق.۵۸
۳-۴- جامعه آماری، نمونه وروش تعیین حجم نمونه۵۹
۳-۵-ابزارجمع آوری داده ها.۶۱
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای ۶۲
۳-۵-۲-پرسشنامه..۶۳
۳-۵-۲-۱- نوع پرسشنامه ی استفاده شده.. ۶۴
۳-۵-۲-۲- مقیاس داده ها… ۶۴
۳-۵-۲-۳- روایی پرسشنامه. ۶۵
۳-۵-۲-۴- پایایی پرسشنامه ۶۶

۳-۶- روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات۶۹
۳-۶-۱- رگرسیون وهمبستگی.. ۶۹
۳-۶-۲- معادله ی رگرسیون ۶۹
۳-۶-۳- همبستگی ۷۰

۴- تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه… ۷۳
۴-۲- آمارتوصیفی۷۳
۴-۲-۱- بررسی اطلاعات شخصی پاسخگو… ۷۴
۴-۲-۱-۱- بررسی متغییرسن… ۷۴
۴-۲-۱-۲- بررسی متغیر جنسیت  ۷۵
۴-۲-۱-۳- نوع استخدام.. ۷۷
۴-۲-۱-۴- بررسی متغیرسطح تحصیلات . ۷۸
۴-۲-۱-۵- بررسی متغیرسابقه ی خدمت .۸۰
۴-۲-۱-۶- بررسی متغیررده ی سازمانی .. ۸۱
۴-۳- قضاوت ترجیحی(مقایسات زوجی)..۸۳
۴-۴- محاسبات وزن های نسبی  ۸۵
۴-۵- ایجادمجموعه ای ازوزن ها.۸۵
۴-۵-۱- سازگاری درقضاوت ها.. ۸۷

۴-۶- ارزیابی جامع فازی. ۸۸
۴-۶-۱- فرضیه های پژوهش. ۹۰
۴-۶-۱-۱- فرضیه ی اول .۹۰
۴-۶-۱-۲- فرضیه ی دوم . ۹۱
۴-۶-۱-۳- فرضیه ی سوم .۹۱
۴-۶-۱-۴- فرضیه ی چهارم  ۹۲
۴-۶-۱-۵- فرضیه ی پنجم .۹۳
۴-۷- تحلیل حساسیت..۹۴

۵- بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مرورکلی تحقیق.. ۹۷
۵-۲- بحث ونتیجه گیری.. ۹۸
۵-۳- پیشنهادات تحقیق.. ۹۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق… ۱۰۰
منابع ۱۰۱
ضمائم ۱۰۴

 

 

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۵۰۰۰ تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *