دانلود پایان نامه بررسی رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی

چکیده:پژوهش حاضر، “رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی” را بررسی می کند، جامعه هدف،” کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی، در سال ۱۳۹۳″ است، که از میان ۱۵۰نفر پرسنل، اعم از (رسمی،پیمانی،قرارداد مدت موقت،قرارداد مدت معین)، (زن ومرد) ۱۲۰نفر به عنوان نمونه آماری، به شیوه طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شدند. وجدان کاری و ابعاد آن (بعدرفتاری، بعدعاطفی، بعد هنجاری،  بعدمستمر) و سهل انگاری شغلی به عنوان متغیرهای مستقل، و سن، جنس، تحصیلات، نوع استخدامی و سابقه کار، به عنوان متغیرهای تعدیل کننده این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش های” کاربردی” محسوب می شود و روش پژوهش”، توصیفی از نوع همبستگی” است. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تشکیل شده است، روش این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه “وجدان کاری و سهل انگاری شغلی” است. برای سنجش اعتبار پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسش نامه به ترتیب: ۹۲% ، ۸۲% و ۷۰% بدست آمده است، که روایی  پرسش نامه ها توسط صاحب نظران مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، از طریق نرم افزار spss در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر (جداول و نمودارها) و در سطح آمار استنباطی از (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، آزمون t و آزمون آنالیز واریانس) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد (بین وجدان کاری با سهل انگاری شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی) رابطه معنادار وجود دارد.

 

فایل موجود نیست.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *