دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۹۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۸| قیمت : ۵۰۰۰تومان
چکیده:ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های ۱۳۸۰ الی۱۳۸۶ می باشد.پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

مقدمه :
نیاز روز افزون افراد جامعه به اطلاعات بهنگام اقتصادی و مالی توام با توسعه محیط تجاری سبب شده است تا فرایند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات دستخوش تحولات عظیمی شود.تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرسی در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد.براساس نظریه مباشرت ونمایندگی روابط بین افراد (حقیقی یا حقوقی )متشکل از مجموعه قراردادهایی است که درآن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشد. با دو فرض بدیهی عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک ومدیر) ومنطق اقتصادی هریک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حقوق مالک را در بر داشته باشد .برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی یک سازوکار کاهش اطلاعات نا متقارن است. حسابرسی صورتهای مالی به مالکان وسهامداران این اطمینان معقول را می دهد که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کننگان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . این کیفیت ترکیبی از کیفیت کار مدیران شرکت ها در مورد نحوه شناسایی رویداد های مالی و انعکاس آن ها و همچنین کیفیت کار حسابرسان در مورد برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و رعایت استقلال آنهاست.مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی صورتهای مالی فقدان مشاهده پذیری روشهای حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از این رو محققان سعی نموده اند از متغیرهایی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده نمایند که مهمترین این متغیرها شاخص مدیریت سود می باشد.وظیفه حسابرسی صورتهای مالی به عهده سازمان حسابرسی وموسسات عضو جامعه حسابداران رسمی است این وظیفه از سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ازسال ۱۳۷۳ با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح توسط مجلس شورای اسلامی اجرایی شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه می باشد.
۱-۱- تشریح وبیان موضوع :
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی، وبه تبع آن در جامعه ایرانی بی شک یکی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی و شاید مهم ترین عامل پیشرفت صنعتی وتکنولوژی به شمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت از مدیریت و به تبع آن شکل گیری رابطه مالک – نماینده و تئوری نمایندگی است. بنابراین مسئله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهام داران اقلیت توسط سهام داران بزرگ دارای نفوذ کنترلی، به طور اخص یک مشکل مهم مالک – نماینده در بیشتر شرکتهای بزرگ سهامی بوده است. از طرف دیگر نمایندگان سهامداران دارای نفوذ کنترلی، با کارگماران خود نیز دارای مشکل نمایندگی هستند و همواره این تردید وجود دارد که نمایندگان جهت نیل به اهداف شخصی نظیر دریافت پاداش بیشتر، عملکرد مالی خود را بهتر از واقع نشان دهند. این گونه گزارشگری مالی در شرکت های که سهام آن ها به عموم عرضه شده و دائما در بازار مورد معامله قرار می گیرد موجب ایجاد سود ها و زیان های غیر حقیقی شده است که نظیر آن را بارها در شکل گیری حباب قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران شاهد بوده ایم.همانگونه که در مقدمه بحث بیان شد کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است واین کیفیت ناشی از دو عامل کیفیت کار مدیران واحد تجاری و کیفیت حسابرسی است. که ازدو عامل مذکور زمینه اصلی پژوهش حاضر مطالعه وبررسی کیفیت حسابرسی است . کیفیت حسابرسی مفهومی پویاست و محرکها و شاخص کیفیت حسابرسی ممکن است در طول زمان تغییر کند. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. کیفیت حسابرسی به معنی عاری‌ بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است. قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند .کیفیت حسابرسی توانایی حسابرسان را در کشف وگزارش تحریفات با اهمیت صورتهای مالی توصیف می کند. کیفیت حسابرسی بالاتر منتهی به اطلاعات نامتقارن کمتر وکیفیت بالاتر اطلاعات می شود .برای نمونه دراستفاده از روشهای افزاینده سود به عنوان معیار اندازه گیری مدیریت سود بیکر ودیگران دریافته اند که کیفیت حسابرسی به گونه ای معکوس با استفاده مدیریت از روشهای افزاینده سود ارتباط دارد وکیفیت بالاتر حسابرسی منجر به کاهش توان مدیریت در دستکاری سود ودرنتیجه کاهش اطلاعات نا متقارن می شود.هدف پژوهش حاضر سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده ازشاخص مدیریت سود می باشد .جهت محاسبه شاخص مدیریت سود از مدل جونزتعديل شده بهره می گیرد. به منظورمحاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می شود. این تحقیق کیفیت حسابرسی را در سه جامعه سازمان حسابرسی، موسسات خصوصی بزرگ وموسسات خصوصی کوچک مورد بررسی قرار می دهد.با توجه به آنچه بيان شد در اين تحقيق در صدد بررسي اين موضوع هستيم که آیا بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی ارتباط وجود دارد ؟ واگر اینگونه است این ارتباط به چه صورت است؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی

فصل اول:کلیات تحقیق

چکیده ۶
مقدمه ۸
تشریح و بیان موضوع ۹
ضرورت انجام تحقیق ۱۰
اهداف اساسی از انجام تحقیق ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۲
متغیر های تحقیق ۱۲
روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق ۱۳
قلمرو تحقیق ۱۳
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۱۴
چارچوب فصول بعد ۱۴

فصل دوم:ادبیات تحقیق

بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی۱۹
تعریف حساب۱۹
نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی۲۰
نظریه نمایندگی۲۱
نظریه اطلاعات ۲۲
نظریه بیمه ۲۴
تاریخچه حسابرسی در جهان۲۵
پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۲۸
حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۳۱
سازمان حسابرسی ۳۲
تشکیل جامعه حسابداران رسمی ۳۳
خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن ۳۴
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ۳۶
نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ۳۶
استقلال حسابرس ۳۷
بخش دوم :کیفیت حسابرسی ۳۸
تعریف کیفیت حسابرسی ۳۸
شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۴۰
شاخص مدیریت سود ۴۰
شاخص کیفیت اقلام تعهدی ۴۱
مدیریت سود ۴۲
انگیزه های مدیریت سود ۴۱
دیدگاه موافقان ۴۵
دیدگاه مخالفان ۴۶
ابزار های مدیریت سود ۴۶
اشکال مدیریت سود ۴۷
بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی
و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی۴۹
بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۱
تحقیقات انجام شده در داخل از کشور۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ۶۰
روش تحقیق ۶۰
رگرسیون پنل دیتا ۶۰
فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی ۶۱
اهداف اساسی از انجام تحقیق ۶۲
فرضیه های تحقیق ۶۳
قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق ۶۴
متغیرها مورد مطالعه ۶۴
ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۶
نمونه آماری ۶۷
تعیین حجم نمونه مناسب۶۸
روش آزمون فرض تحقیق۶۹

فصل چهارم:تحلیل داده ها

مقدمه ۷۱
توصیف داده ها ۷۱
نرمال بودن ۷۴
خطی بودن ۷۶
برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز ۷۸
بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی۸۱

فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

مقدمه ۹۲
مروری بر فصول گذشته ۹۲
محدودیت های تحقیق ۹۴
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۹۴
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۶
منابع و مأخذ ۹۷
پیوست۱۰۱

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۷۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت :۵۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *