دانلود پایان نامه بررسی رابطه معنویت در کار با بهبود رفتار شهروندی سازمانی

معنویت در کار

چکیده :هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه معنویت در محیط کار با بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان حوزه ی درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی وپیمایش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه ی درمان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی که تعداد آنها ۲۵۰ نفر و نمونه آماری مورد بررسی ۱۴۳ نفر می باشد. ابزار اندازه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول گرا با فرهنگ سازماني کارکنان

رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی

چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان به تعداد ۱۱۰ نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، برای ۱۱۰ نفر ۶۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان

مدیریت کیفیت جامع

چکیده :هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان می باشد و سوال اصلی تحقیق عبارت است از : میزان رابطه اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیران، برنامه ریزی استراتژی، آموزش، مشارکت عمومی کارکنان، رضایت مندی مشتریان، سنجش کیفیت خدمات، خلاقیت و نواوری ) بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان چقدر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رضايتمندي معلمان از نظام فعلي ارزشيابي عملكرد آموزش و پرورش

رضایتمندی معلمان

چکیده :هدف از این تحقیق ، بررسی رضایتمندی معلمان از نظام ارزشیابی عملکرد در شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بوده که سئوال اصلی تحقیق عبارت است از : آیا معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت دارند؟به همین منظور شیوه ارزشیابی به عنوان متغیر مستقل قلمداد می گردد و رضایت معلمان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و کسب رضایتمندی مشتریان

مهارتهای ارتباطی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان رضایتمندی مشتریان در فرودگاه مشهد در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفته است. روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل ۱۳۶ نفر (با استفاده از جدول کرجسی و مورگان) از کارکنان فرودگاه که در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند، بود. در این پژوهش از روش تصادفی نسبی برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان

رشد حرفه ای کارکنان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان شهرداری مشهد در سال ۱۳۸۹ می باشد. فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از: بین توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان شهرداری مشهد رابطه وجود دارد. به همین منظور توانمندسازی به عنوان متغیر مستقل و رشد حرفه ای کارکنان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی کارکنان

چکیده :هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌باشد؛ ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان سلامت سازمانی کارکنان

سلامت سازمانی

چکیده :در این پژوه با هدف تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی گروهی و سلامت سازمانی اداره کل سازمان زندانهای خراسان شمالی انجام یافته است. جامعه آماری آن عبارتند از: تعداد کارکنان زندانهای خراسان شمالی ۲۱۰ نفر که با توجه به نمونه گیری طبقه ای و براساس جدول مورگان تعداد ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: از طریق مراجعه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با عملکرد کارکنان

مدیریت تغییر

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر بهبود عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد و ابعاد آن سبک سازمان ،پرسنل،ساختار سازمان ومهارت ها است .با تغییرات سریعی که در دنیای امروز وجود دارد و سازمان ها را با چالش های زیادی در گیر کرده است سازمان های موفق به کمک ابزار های مدیریتی و فناوری های نوین،از فرصت های ایجاد شده …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی

جو اخلاقی

 چکیده :هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. در این تحقیق، رابطه شش بعد جو اخلاقی (مراقبتی، مقرراتی، ضوابط مدار، ابزاری، کارایی مدار و مستقل) و رفتار شهروندی سازمانی مورد آزمون قرار گرفت. جهت سنجش این عوامل از جامعه آماری ۲۰۰ نفر، نظرات ۱۲۷ نفر از کارکنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای اخذ …

ادامه مطلب..