دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان

مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان

چكيده :اين پژوهش تحت عنوان “بررسي رابطه بين مديريت كيفيت و نوآوري كاركنان اداره كل آموزش وپرورش خراسان شمالي انجام گرفته است هدف از اجراي اين پژوهش پاسخ به اين سوال بوده است كه آيا بین مديريت كيفيت ونوآوري كاركنان رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر يك مطاالعه توصيفي –از نوع همبستگي مي‌باشد. جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی می‌باشد که حجم جامعه آماري را تعداد (۲۸۰) نفروحجم …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه معنویت در کار با بهبود رفتار شهروندی سازمانی

معنویت در کار

چکیده :هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه معنویت در محیط کار با بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان حوزه ی درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی وپیمایش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه ی درمان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی که تعداد آنها ۲۵۰ نفر و نمونه آماری مورد بررسی ۱۴۳ نفر می باشد. ابزار اندازه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول گرا با فرهنگ سازماني کارکنان

رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی

چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان به تعداد ۱۱۰ نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، برای ۱۱۰ نفر ۶۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان

مدیریت کیفیت جامع

چکیده :هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان می باشد و سوال اصلی تحقیق عبارت است از : میزان رابطه اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیران، برنامه ریزی استراتژی، آموزش، مشارکت عمومی کارکنان، رضایت مندی مشتریان، سنجش کیفیت خدمات، خلاقیت و نواوری ) بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان چقدر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رضايتمندي معلمان از نظام فعلي ارزشيابي عملكرد آموزش و پرورش

رضایتمندی معلمان

چکیده :هدف از این تحقیق ، بررسی رضایتمندی معلمان از نظام ارزشیابی عملکرد در شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بوده که سئوال اصلی تحقیق عبارت است از : آیا معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت دارند؟به همین منظور شیوه ارزشیابی به عنوان متغیر مستقل قلمداد می گردد و رضایت معلمان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و کسب رضایتمندی مشتریان

مهارتهای ارتباطی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان رضایتمندی مشتریان در فرودگاه مشهد در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفته است. روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل ۱۳۶ نفر (با استفاده از جدول کرجسی و مورگان) از کارکنان فرودگاه که در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند، بود. در این پژوهش از روش تصادفی نسبی برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان

رشد حرفه ای کارکنان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان شهرداری مشهد در سال ۱۳۸۹ می باشد. فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از: بین توانمندسازی و رشد حرفه ای کارکنان شهرداری مشهد رابطه وجود دارد. به همین منظور توانمندسازی به عنوان متغیر مستقل و رشد حرفه ای کارکنان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی کارکنان

چکیده :هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌باشد؛ ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان سلامت سازمانی کارکنان

سلامت سازمانی

چکیده :در این پژوه با هدف تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی گروهی و سلامت سازمانی اداره کل سازمان زندانهای خراسان شمالی انجام یافته است. جامعه آماری آن عبارتند از: تعداد کارکنان زندانهای خراسان شمالی ۲۱۰ نفر که با توجه به نمونه گیری طبقه ای و براساس جدول مورگان تعداد ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: از طریق مراجعه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با عملکرد کارکنان

مدیریت تغییر

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر بهبود عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد و ابعاد آن سبک سازمان ،پرسنل،ساختار سازمان ومهارت ها است .با تغییرات سریعی که در دنیای امروز وجود دارد و سازمان ها را با چالش های زیادی در گیر کرده است سازمان های موفق به کمک ابزار های مدیریتی و فناوری های نوین،از فرصت های ایجاد شده …

ادامه مطلب..